Maandag: Heengaan in vrede

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 2

25. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem. 26. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien. 27. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; 28. Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: 29. Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; 30. Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31. Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken; 32. Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel. 33. En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. 34. En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden. 35. (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. 36. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. 37. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. 38. En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. 39. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. 40. En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.

Uitleg

Maria verheugde zich samen met Elizabeth, Zacharias mocht de naam van Johannes, ‘de Heere is genadig’ bezingen. En Simeon? Hij werd door de Heilige Geest gedreven naar de tempel. Hoelang het geleden is geweest dat de Heere hem de belofte had gedaan dat hij de Christus des Heeren zou zien? We weten het niet. Maar nu is hij in de tempel en hij niet alleen. Het zal een drukte van belang zijn in deze grote tempel. Tussen al die mensen lopen ook een man en een vrouw. De vrouw draagt een Kind. We lezen niet dat Simeon om het Kindeke vraagt.

Hij neemt het in zijn armen en …? Ook zijn mond gaat open. Hij mengt zich in het koor van hen die de verlossing van Israël verwachtten. Werkelijk adventsvolk. Verwachtend volk. Uitziend volk. En hier … verwonderd en aanbiddend volk. Ooit zei Jakob dat hij op Gods zaligheid wachtte en hier zegt Simeon dat zijn ogen Gods zaligheid hebben gezien. Ja, de zaligheid is in geen Ander. Wat eeuwen beloofd was, is vervuld. Gods beloften worden heerlijk vervuld. Nu kan hij in vrede heengaan. De naam van deze Zaligmaker is ook ‘Vredevorst’. Zeker Simeon kwam door de Geest gedreven in de tempel en deelde in de zaligheid. Wel zitten hier lessen in voor ons. Of Simeon direct gestorven is? Dat weten we niet. Hoeft ook niet. Hij kon heengaan in vrede.

En wij? Drukken wij met Simeon dit Kind aan ons zondig hart? Zo alleen kunnen en zullen we met hem zingen! Om in deze laatste dag van Christus’ Kerk op aarde met hem zeker te weten: Hij zal komen.

Zingen: Lofzang van Simeon: 1 en 2

Vraag: In Johannes 1:14 lezen we dat Johannes schrijft dat hij Gods heerlijkheid heeft aanschouwd. Dat is meer dan zien. Overdenk eens wat dat betekent voor het zien van Simeon?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: de HEERE is mijn Kracht en Lied

Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is...

Woensdag: Ditmaal zal ik de HEERE loven

Deze woorden vinden we terug in een bekend hoofdstuk. We weten dat Jakob de aartsvader twee vrouwen had: Rachel en Leah. Alsook dat hij de eerste veel meer liefhad dan de eerste. De gevolgen...

Donderdag: De HEERE is mijn Toevlucht

De meeste Psalmen van David vinden we terug in het Psalmenboek. Maar hier lezen we er ook één. Hij roept herkenning op. Lees Psalm 18 er maar eens naast.

De achtergrond van...

Vrijdag: Gods daden vragen om ons amen

De ark van God is in de stad van David gebracht. De koning was erbij. Hij ging voorop. Danste en huppelde voor de ark uit. De ark wordt in de tent gebracht, die David ervoor gespannen had....

Zaterdag: Verheugen in God, mijn Zaligmaker

Wonderlijke ontmoeting. Twee vrouwen. Elizabeth en Maria. Allebei zwanger. Elizabeth was er onwetend van, maar Maria niet. Zij had die wonderlijke boodschap, verkondiging uit de mond van...

Zondag: De Heere is genadig, is Zijn Naam

Gisteren hoorden we van die bijzondere ontmoeting tussen Elizabeth en Maria. Daar smolten harten samen in het aanbidden van de Heere. En Zacharias …? Hij moest zwijgen. Wij kennen de...

Maandag: Heengaan in vrede

Maria verheugde zich samen met Elizabeth, Zacharias mocht de naam van Johannes, ‘de Heere is genadig’ bezingen. En Simeon? Hij werd door de Heilige Geest gedreven naar de tempel....