Maandag: Het Woord bewaren

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 22

6. En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden. 7. Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. 8. En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. 9. En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren; aanbid God. 10. En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij. 11. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. 12. En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

Uitleg

De inhoud van de Openbaring bestaat, zoals trouwens heel de Bijbel, uit woorden van Gód! Het zijn geen woorden van mensen of engelen; zij hebben slechts gezegd wat de Heere Zelf in hun mond legde. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel lezen we nog een zaligspreking: Zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. De hemelse boodschap die dit jaar, ook door middel van dit dagboek, tot je is gekomen, moet worden bewaard.

Niet als een dood bezig; niet als een renteloos kapitaal. Maar zoals Maria de woorden Gods bewaarde: overleggende die in haar hart. Zij bleef er mee bezig om ze ál beter te mogen verstaan. Zalig wie zo werkzaam is en wordt gemaakt met de woorden van de Heilige Schrift. Dan blijft het niet bij een verstandelijk kennen, maar ga je vragen om genade om te behoren bij hen die door de leiding van Gods Geest oprecht en voorzicht leren wandelen voor Zijn aangezicht. En die met verlangen uitzien naar de dag van Jezus’ toekomst. Want Hij komt.

Deze verzekering van de verheerlijkte Christus moet Johannes tot tweemaal toe opschrijven: Zie, Ik kom haastiglijk. Daaruit blijkt dat het Hem grote ernst is en dat Hij Zijn Kerk wil oproepen tot waakzaamheid en haar wil bemoedigen. Hij is al onderweg. Hij is in aantocht, begerig als Hij is om het Koninkrijk aan Zijn Vader over te geven Geldt dat ook voor jou?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Eerste en de Laatste

Johannes is op het eiland Patmos. Daar verschijnt de Heere Jezus aan hem. Hij, Die is, en Die was, en Die komen zal. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er klinkt een machtige...

Woensdag: Jezus in het middelpunt

Het Kind in de kribbe is tegelijk Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft bevoegdheid en waardigheid om het boek van de toekomst te openen. Johannes, jij weet niet hoe het moet? Is jouw hart in...

Donderdag: Door alle landen

Johannes ziet een wit paard met een ruiter. De ruiter heeft een boog in zijn hand. Hij is bezig om met zijn pijlen zijn tegenstanders aan zich te onderwerpen. Zijn doel is echter niet om hen te...

Vrijdag: Ontwaakt!

Het gaat in de Openbaring om de Heere Jezus en Zijn komende heerlijkheid. De dingen die Johannes ziet, zijn niet los te maken van de komst van Jezus Christus. Het gaat telkens om Zijn macht en...

Zaterdag: Dan is het voorbij

Het is geschied! Dat woord zal straks klinken aan het eind der tijden. Het is geschied! Dat zal straks, en wie weet hoe spoedig, ook gelden van óns leven op aarde. Voor de...

Zondag: Water uit de Fontein

Een dorstige is iemand, die gebrek heeft aan water. Een geestelijke dorstige is iemand, die om God verlegen is geworden. Bén jij zo’n dorstige? Van nature is niemand dat. Want een...

Maandag: Het Woord bewaren

De inhoud van de Openbaring bestaat, zoals trouwens heel de Bijbel, uit woorden van Gód! Het zijn geen woorden van mensen of engelen; zij hebben slechts gezegd wat de Heere Zelf in hun...