Maandag: In contact met Jezus

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 5

27. En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij. 28. En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem. 29. En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten. 30. En hun Schriftgeleerden en de Farizeen murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? 31. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. 32. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.

Uitleg

Jezus zoekt contact. Met Zijn hemelse Vader, maar ook met Zijn tegenstander. Met de hoorders in de tempel en de synagoge. Op plaatsen waar de Heere wel duidelijk gediend wordt. Maar ook op straat bij die bezetene. Maar zie eens waar Hij nu contact mee zoekt? Met een van de netste mensen van het dorp, een tollenaar. Nou, niet dus. Dit is het uitschot van de maatschappij. Met hen wil je geen zaken doen, want zij troggelen je zakcenten bij jou vandaan. Met zulk uitschot wil Jezus 'zaken doen'. Hoor maar: Levi, volg Mij! Prachtig dat Jezus hem opzoekt. Zo is Hij nu. Dit is Jezus ten voeten uit. Ik hoop dat je hier persoonlijk van af weet. Dat je het in geloof mag meebeleven. Hij zocht mij, de grootste van de zondaren op. Waarom heeft Hij dat gedaan? Waardoor is er weer contact met Hem mogelijk? Ik kan maar één reden vinden: Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Zo is Jezus, Hij roept zondaren tot bekering. En zo is er voor het eerst (en telkens weer opnieuw) die tere omgang met mijn getrouwe Zaligmaker. Zo ben ik waar ik wezen moet: in contact met Jezus.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: In contact als 12-jarige Jongen

Het zal je maar gebeuren. Opeens je kind kwijt. Dit overkomt Jozef en Maria op de terugweg van het Pascha in Jeruzalem, dat ze samen met hun 12-jarige Kind Jezus hebben gevierd. En daarom moeten...

Woensdag: In contact met God bij de doop

Het belangrijke moment is aangebroken. En daar staat 'ie, de prediker van de bekering tot vergeving der zonden: Johannes de Doper. Dopend bij de Jordaan. En de ene na de andere gaat kopje onder....

Donderdag: In contact met de tegenstander

Jezus is bij de Jordaan gezalfd met de Heilige Geest. Toegerust als de Messias om Zijn taak op aarde te gaan volbrengen. En diezelfde Geest leidt Hem nu eerst de woestijn in. Om van de diabolos,...

Vrijdag: In contact met Zijn Vader in de synagoge

Het is sabbat en Jezus gaat naar Zijn goede gewoonte op naar de synagoge. Om daar in de samenkomst in Nazareth het Woord van de Heere te openen. Kijk maar, Hij gaat staan. En Hij ontvangt de...

Zaterdag: In contact met dorpsgenoten in Nazareth

Jezus heeft het hoogste Woord gevoerd. Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. Wat denk je, zullen de hoorders Hem om de hals vliegen en Hem bedanken voor dit geweldig goede nieuws? Doe jij...

Zondag: In contact met een hulpbehoevende

Nu de Heere Jezus niet meer welkom is in Nazareth vertrekt Hij naar Kapernaum. Hij blijft immers contact zoeken. En de ene na de andere ellendige komt naar Hem toe. Beter gezegd: Jezus komt naar...

Maandag: In contact met Jezus

Jezus zoekt contact. Met Zijn hemelse Vader, maar ook met Zijn tegenstander. Met de hoorders in de tempel en de synagoge. Op plaatsen waar de Heere wel duidelijk gediend wordt. Maar ook op...