Zondag: Ja maar...

Bijbeltekst

Statenvertaling

Romeinen 1

1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 2. (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften) 3. Van Zijn Zoon,, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; 4. Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere: 5. (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam; 6. Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!) 7. Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 8. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. 9. Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke; 10. Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door den wil van God, om tot ulieden te komen. 11. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden; 12. Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. 13. Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. 14. Beiden Grieken en Barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. 15. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen. 16. Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 17. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Uitleg

‘Maar ik ben niet vrijmoedig, dus…’ Dus wat? Je mond maar houden? Dan maar niet evangeliseren? Nee, eerst de oorzaak van je on-vrijmoedigheid onderzoeken. David bad om (vernieuwde) vrijmoedigheid. Waarom was hij het kwijt? Vanwege zijn zonde. Moet er eerst misschien nog gebroken worden met bepaalde zonden? De duivel weet dat als er iets verlammend werkt, het de zonde is. Dus zal hij onophoudelijk (lees dat goed!) proberen door de zonde je mond te snoeren.

Dat betekent niet dat we dus een heel geraffineerd dubbel leven moeten leven, waarbij we de wereld en onze zonden aan de hand houden en toch de mond vol hebben over God en de Bijbel, maar dat betekent: ‘Waakt en bidt, opdat je niet in verzoeking komt.’ Leef in heiligheid en oprechtheid al de dagen van je leven.

Van de Schotse evangelist Duncan Matheson werd gezegd: Hij kende slechts één vrees: de vrees om een huichelaar te zijn. Hoe dichter bij God, hoe minder mensenvrees. Of bedoelen we met te zeggen dat we niet vrijmoedig zijn, dat we onszelf er zo weinig voor over hebben? Schamen we ons te veel? Beseffen we wel genoeg dat het Evangelie een kracht Gods is? Leven we niet te weinig uit deze kracht? Leef je te ver af van de eeuwigheid? Leef je te veraf van de eeuwige realiteit? Leef dan meer als Henoch, die wandelde met God.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wat is evangeliseren?

Je kunt verschillende definities geven van het woord ‘evangeliseren’. We zoomen nu in op het inhoudelijke van evangeliseren. Waar gaat het over? 

Evangeliseren is: doen...

Woensdag: Waarom evangeliseren?

Waarom zouden we de goede boodschap van het Evangelie brengen? Omdat er een hemelse bruiloft aanstaande is. God heeft Zijn eniggeboren Zoon een bruiloft bereid en nu moet de bruid genodigd...

Donderdag: Hoe evangeliseren?

Iemand die vertegenwoordiger is voor een firma die dure kostuums verkoopt en zelf in een rafelige spijkerbroek loopt met een slordig overhemd waar drie knopen vanaf zijn en die ruikt alsof hij...

Vrijdag: Evangeliseren: waar?

Waar moeten we beginnen met evangeliseren? Dicht bij huis! Heel dichtbij! Als de blinde een blinde leidt, zullen ze samen in de gracht vallen. Met andere woorden: eerst moeten je eigen ogen...

Zaterdag: Evangeliseren: Wanneer?

‘Maar die meneer die ik aanspreek, zit er helemaal niet op te wachten! Kan ik niet beter wachten totdat ik iemand op mijn pad krijg die al voorbereid is? Kun je niet beter een gesprek...

Zondag: Ja maar...

‘Maar ik ben niet vrijmoedig, dus…’ Dus wat? Je mond maar houden? Dan maar niet evangeliseren? Nee, eerst de oorzaak van je on-vrijmoedigheid onderzoeken. David bad om...

Maandag: Resultaat

En hebt u ook vrucht op uw werk? zo vraagt men een evangelist wel eens. Antwoord: Ja, veel brokken, tenminste dat zijn de vruchten op mijn werk. Gods werk zal hoe dan ook gezegend worden. Zijn...