Maandag: Laat ons toegaan!

Bijbeltekst

Statenvertaling

HebreeŽn 10

19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20. Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; 21. En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; 22. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); 24. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. 26. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; 27. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. 28. Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; 29. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? 30. Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. 31. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. 32. Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. 33. Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt; en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden. 34. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende, dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. 35. Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. 36. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen; 37. Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven. 38. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. 39. Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot behouding der ziel.

Uitleg

Door het geloof in Christus is er een toegang tot God. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid toegaan in het hemelse heiligdom, de plaats waar God woont. De afstand tussen God en Zijn kinderen is van een eeuwigheid (verboden toegang) teruggebracht tot één gebed. En dat alleen door het bloed van Christus, dat is de enige grond om toe te gaan. Daarom zegt de schrijver van Hebreeën ook: Laat ons dan toegaan in volle verzekerdheid des geloofs. Alleen in het geloof krijgt Christus de eer die Hij waard is. Zo mag een christen toegaan: in oprechtheid en met een vast vertrouwen, gereinigd en gewassen door Zijn bloed.

Christus is voor eeuwig Hogepriester. De hogepriesters in het Oude Testament zijn allemaal gestorven. Met hun dood eindigde hun priesterschap en ging het over op hun zoon. Zo heeft Aäron voor zijn dood z’n hogepriesterkleding uitgedaan en is hij in gewone priesterkleding gestorven. Het ambt ging door op Eleazar, zijn zoon. Maar het hogepriesterschap van Christus is onvergankelijk, het bestaat altijd. Daarom kan Hij jou volkomen zalig maken. Nooit is de vraag: En als Hij er niet meer is… Hij leeft altijd! Daarom is Zijn offer altijd geldig en duurt Zijn gebed altijd. Wat een rijkdom als je deze Hogepriester als Middelaar kent en bezit. Laat ons dan toegaan!


In welke houding mag je toegaan tot Christus? Herken jij jezelf hierin?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Verboden toegang voor onbevoegden

Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie zal God zien en leven? Op toetreden staat de dood! Alleen wat volkomen heilig is mag naar...

Woensdag: Vreest niet!

Angst en schrik voor Christus... Herken je dat? Hoe kan Hij, de Zoon van God voor mij, schuldig en zondig mens, de Middelaar zijn? Jaagt de hoogheid en heiligheid van Hem je nooit schrik aan?...

Donderdag: Welke eisen heb je?

Naar wie ben je op zoek? Wie moet je redden? Waar wacht je op?

Zoek je iemand die je goedgezind is? Er is niemand te vinden die meer liefde heeft dan Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven...

Vrijdag: Onwaardig

Maar ik ben het niet waardig… Denk je dat je ooit goed genoeg bent? Als dit je bezig houdt, dan ben je nog niet bevrijd van jezelf. Ons gebed om genade moeten we niet bidden vanuit onze...

Zaterdag: Barmhartig en getrouw

 Wie waardig gevonden wil worden, wil zichzelf teveel handhaven. Je wilt dat een ander je goed genoeg vindt.

In het Oude Testament was de hogepriester iemand uit het volk, een...

Zondag: Door de hemelen doorgegaan

Zo barmhartig en getrouw als Christus is niemand. Maar daar stopt het niet bij. Christus is ook door de hemelen doorgegaan, tot God Zijn Vader. Een aards hogepriester moest elk jaar weer met...

Maandag: Laat ons toegaan!

Door het geloof in Christus is er een toegang tot God. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid toegaan in het hemelse heiligdom, de plaats waar God woont. De afstand tussen God en Zijn kinderen...