Zingen: Psalm 145:2

 

">

Maandag: Openbaring

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 20

1. En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; 2. En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; 3. En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. 4. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. 5. Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. 7. En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. 8. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee. 9. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden. 10. En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

Uitleg

Het laatste boek van God heet ‘Openbaring’. Heel de Bijbel is openbaring of bekendmaking van God aan ons, maar zeker het laatste boek mag wel zo heten. Daarin gaat het over dingen die wij nooit konden weten, als God ze ons niet bekend maakte.

Maar hoe moet je dit laatste Bijbelboek uitleggen? Neem nou hoofdstuk 20: het duizendjarig rijk. Er is nogal wat verschil in uitleg hiervan… Je zou wanhopen om ooit de juiste betekenis te vatten en om voor jezelf persoonlijk er nut uit te halen.

Toch is het goed om ook dit hoofdstuk te lezen. Misschien heb je niet veel inzicht in hoe het precies zal gaan, en misschien duizelt het je wel als je hoort over allerlei chiliasten, maar dit blijven toch altijd nuttige gedachten:

1. hoe is mijn verhouding tot de oude slang?

2. hoor ik bij hen over wie het in vers 6 gaat, of bij hen over wie het in vers 10 gaat?

Stel jezelf vooral de vraag:

3. heb ik een goede relatie, een relatie van geloof, een relatie van liefde en gehoorzaamheid, met de machtige Koning van dit duizendjarig rijk?

 


 

Zingen: Psalm 145:2

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Heere leren vrezen

Elke dag moesten de koningen van Israël in de Bijbel lezen. Dit was Gods bevel door middel van Mozes. Of ze er zin in hadden, of niet, of ze er de zin van inzagen, of niet. Het maakte niets...

Woensdag: Gods Woord dag en nacht overdenken?

De eerste man die de woorden van Mozes die je gisteren las, in praktijk moest brengen, was Jozua. Hij was wel geen koning, maar als leider van het volk, bekleedde hij wel een gelijksoortige...

Donderdag: Spreekt Gods werkelijk tot mij?

Al is het alleen met geloofsoren te horen… God spreekt via de Bijbel tot jou. Toen Luther aan Hans, zijn oudste zoon, een eigen Bijbel gaf, zei hij: “Hans, je moet deze Bijbel lezen...

Vrijdag: Het klopt!

 Een heel nuttige manier om de Bijbel te lezen is proberen dwarsverbindingen te ontdekken en lijnen na te speuren die er lopen van, bijvoorbeeld, het Oude Testament naar het Nieuwe. Als je...

Zaterdag: Al de Schrift

 Niet elk stukje van de Bijbel is even aansprekend of interessant. Toch meent Paulus dat elk stukje van die Bijbel ons iets kan leren. En Paulus dacht het niet maar zo, nee: hij wist het...

Zondag: Hooglied

Nog een voorbeeld van die moeilijke Bijbel. Wat moet je als jongere met het boek Hooglied? Je zou er bijna onkuise gedachten bij krijgen. Dit was dan ook de reden dat de joodse rabbijnen het...

Maandag: Openbaring

Het laatste boek van God heet ‘Openbaring’. Heel de Bijbel is openbaring of bekendmaking van God aan ons, maar zeker het laatste boek mag wel zo heten. Daarin gaat het over dingen...