Maandag: Opgevangen

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 9

35. Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God? 36. Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? 37. En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het. 38. En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem. 39. En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. 40. En dit hoorden enigen uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? 41. Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde.

Uitleg

Als een door God verworpene hebben de joden deze man de deur uitgezet. Hij weet nu waar hij aan toe is. Maar op dit dieptepunt is Jezus er meteen. Hij heeft al gehoord en begrepen wat er gebeurd is. Daarom vangt Hij hem gelukkig op. Tegelijk leidt Hij hem verder op de weg van het licht. Hij stelt de vraag: ‘Gelooft u in de Zoon des Mensen’ (Messias, volgens Daniël 7)? De ex-blinde vraagt om meer licht. Wie is Hij dat ik in Hem mag geloven? Hij gaat van de zegen naar de Zegenaar, van de weldaad naar de Persoon van de Weldoener. En Jezus antwoordt daarop. U hebt Hem gezien toen uw ogen geopend werden. Nu hoort u Hem tot u spreken. Hij openbaart Zich in het Woord als Messias. Dan knielt de man neer en brengt Jezus hulde. Het dieptepunt leidt tot het hoogtepunt. Nu is zijn hart geheel open voor Jezus. Jezus treft mensen aan die in voortgaande blindheid zich tegen Hem keren en mensen van wie de ogen en harten volledig geopend werden voor Hem. Hoe zit het met jouw ogen? En met je hart? Weet dat Hij nog altijd blinden ziende maakt!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Kostbaar in Gods oog

Kun jij het begrijpen? Dat dove en blinde volk in Babel is kostbaar in Gods oog. God heeft het intens lief. Hoe kan dat? Omdat Hij het in Zijn verkiezende liefde heeft geformeerd, bij naam heeft...

Woendag: Wie is er nu blind?

Twee blinden bij Jericho roepen tot Jezus vanuit hun nood. Ze doen een beroep op Zijn ontferming: ‘Heere, heb medelijden met ons, Zoon van David!’ In één zin belijden...

Donderdag: Ziende blind

Vandaag komen wij door de bekendmaking van het Evangelie heel direct met de Heere Jezus in aanraking. Hoe zal nu de reactie van ons zijn op het Woord van de HEERE? Het gedeelte uit Mattheüs...

Vrijdag: Voor de rechtbank

Van de buren moet je het maar hebben. In plaats van een hartelijke felicitatie met het wonder van herstel, wordt de man (die Jezus had genezen van zijn blindheid) voor de Joodse rechtbank...

Zaterdag: Geen stap verder

De joden zijn er niet uit. De ouders van de man moeten komen. Daar staan ze nu voor de Joodse rechtbank. Maar de overheidsdienaren komen geen stap verder. Het enige wat is komen vast te staan,...

Zondag: Opnieuw ondervraagd

De ex-blinde staat opnieuw voor de Joodse rechtbank. Het verhoor wordt gaandeweg scherper. ‘Geef God de eer’, wordt hem gezegd. Dat is een vast gezegde om aan te sporen tot...

Maandag: Opgevangen

Als een door God verworpene hebben de joden deze man de deur uitgezet. Hij weet nu waar hij aan toe is. Maar op dit dieptepunt is Jezus er meteen. Hij heeft al gehoord en begrepen wat er gebeurd...