Maandag: Resultaat

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jesaja 55

1. O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! 2. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. 3. Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. 4. Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. 5. Ziet, gij zult een volk roepen, dat gij niet kendet, en het volk, dat u niet kende, zal tot u lopen, om des HEEREN uws Gods wil, en om des Heiligen Israels wil, want Hij heeft u verheerlijkt. 6. Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. 8. Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten. 10. Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; 11. Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende. 12. Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. 13. Voor een doorn zal een denneboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan; en het zal den HEERE wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.

Uitleg

En hebt u ook vrucht op uw werk? zo vraagt men een evangelist wel eens. Antwoord: Ja, veel brokken, tenminste dat zijn de vruchten op mijn werk. Gods werk zal hoe dan ook gezegend worden. Zijn Woord keert niet ledig terug. Het zal doen wat Hem behaagt.

Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel een mirteboom. O alle gij dorstigen, komt! Indien iemand dorst heeft, die kome. Het zij ons genoeg een instrument te zijn in de doorboorde handen van de Meester, Die Zelf aan het einde van Zijn volmaakte bediening enkele angstige volgelingen rondom Zijn sterfhout (Hij had immers geen sterfbed) had staan.

De discipel is niet meer dan de Meester. Jeremia was duidelijk geroepen, maar zijn bediening eindigde met de wegvoering van het volk en de verwoesting van de tempel. Is het tevergeefs? Nee. Toen Paulus zijn rede beëindigde op de Areopagus, liepen de meesten lachend weg toen ze over de opstanding hoorden. Toch hingen sommige mensen hem aan! De God Die uitzendt tot de oogst, is ook de Heere van de oogst. Tegelijkertijd moet een dienaar van het Woord zich afvragen of in hemzelf geen blokkade zit waardoor de groei (in diepte en breedte) uitblijft.

God beloont geen succes. Hij beloont trouw, en dat vanwege Zijn trouw en genade.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wat is evangeliseren?

Je kunt verschillende definities geven van het woord ‘evangeliseren’. We zoomen nu in op het inhoudelijke van evangeliseren. Waar gaat het over? 

Evangeliseren is: doen...

Woensdag: Waarom evangeliseren?

Waarom zouden we de goede boodschap van het Evangelie brengen? Omdat er een hemelse bruiloft aanstaande is. God heeft Zijn eniggeboren Zoon een bruiloft bereid en nu moet de bruid genodigd...

Donderdag: Hoe evangeliseren?

Iemand die vertegenwoordiger is voor een firma die dure kostuums verkoopt en zelf in een rafelige spijkerbroek loopt met een slordig overhemd waar drie knopen vanaf zijn en die ruikt alsof hij...

Vrijdag: Evangeliseren: waar?

Waar moeten we beginnen met evangeliseren? Dicht bij huis! Heel dichtbij! Als de blinde een blinde leidt, zullen ze samen in de gracht vallen. Met andere woorden: eerst moeten je eigen ogen...

Zaterdag: Evangeliseren: Wanneer?

‘Maar die meneer die ik aanspreek, zit er helemaal niet op te wachten! Kan ik niet beter wachten totdat ik iemand op mijn pad krijg die al voorbereid is? Kun je niet beter een gesprek...

Zondag: Ja maar...

‘Maar ik ben niet vrijmoedig, dus…’ Dus wat? Je mond maar houden? Dan maar niet evangeliseren? Nee, eerst de oorzaak van je on-vrijmoedigheid onderzoeken. David bad om...

Maandag: Resultaat

En hebt u ook vrucht op uw werk? zo vraagt men een evangelist wel eens. Antwoord: Ja, veel brokken, tenminste dat zijn de vruchten op mijn werk. Gods werk zal hoe dan ook gezegend worden. Zijn...