Vraag: Welke plaats hebben de Tien Geboden in het Koninkrijk van Jezus?

">

Maandag: Uw Koninkrijk kome!

Bijbeltekst

Statenvertaling

Matteüs 6

25. Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? 26. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? 27. Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? 28. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; 29. En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. 30. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? 31. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32. Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. 33. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Uitleg

Het Koninkrijk der hemelen heeft voor ons geen enkele aantrekkelijkheid, zolang we zelf koning van ons leven willen zijn. Als jij de goede gewoonte hebt om geregeld het ‘Onze Vader’ te bidden, moet je bedenken wat je vraagt in de tweede bede: “Laat Uw Koninkrijk toch komen!” Hiermee spreek je het diepe verlangen uit dat leugen en onrecht je niet langer regeren; dat boze lusten en zelfzucht jouw koning niet meer zullen zijn. Maar dat je de liefdesheerschappij van Koning Jezus, de Koning met de doornenkroon, zult genieten.

Hoe wordt de bede “Uw Koninkrijk kome” vervuld? Onder andere door gehoor te geven aan de oproep van Mattheüs 6 vers 33: “Zoek het Koninkrijk van God.” Hoe kun je dit Koninkrijk, deze regeermacht van God zoeken? Door Bijbelstudie en gebed. En de Heere zal armen van geest niet teleurstellen, maar Koning over en voor hen zijn! Hij maakt hen ‘klaar’ voor de hemel en leert hen verlangen naar het zondeloos-gehoorzaam-zijn.

Vraag: Welke plaats hebben de Tien Geboden in het Koninkrijk van Jezus?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Arm van geest

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het eerste deel van Zijn werk. Het...

Woensdag: Rijk in God

Het thema van deze serie is: aardse en hemelse goederen. Wie zijn hart scheurt, zoals Joël het in zijn dagen tegen het verbondsvolk Israël zegt, heeft geen belang meer in aardse...

Donderdag: Welke Hemelse goederen?

Hoe stel jij je de hemel voor? De Bijbel gebruikt beeldspraak en heeft het dan over een stad van goud. Duidelijk is dat het niet materieel bedoeld is. Toen Luther eens aan zijn kleine kinderen...

Vrijdag: Maakt Hemelse rijkdom arm?

Als je gegrepen bent door een ideaal, kun je heel wat er voor over hebben, om dat ideaal te bereiken. Wie smaak heeft gekregen in de dingen van Boven, treurt niet om het gemis van aardse gemak....

Zaterdag: Rijk, arm, arm, rijk…

Hoe kan iemand die zo arm is, dat hij zijn hart moet scheuren van verdriet over zijn zonden en hemelhoge schulden, ooit rijk zijn? Paulus vertelt het ons in het hoofdstuk dat gaat over arme...

Zondag: Hemelse rijkdom hier en nu

Wat heb je er nú aan om het Koninkrijk der hemelen te erven? Later, ja, na je dood… Maar nú, terwijl je nog een heel leven voor je hebt, misschien? Heb je nú ook al...

Maandag: Uw Koninkrijk kome!

Het Koninkrijk der hemelen heeft voor ons geen enkele aantrekkelijkheid, zolang we zelf koning van ons leven willen zijn. Als jij de goede gewoonte hebt om geregeld het ‘Onze Vader’...