Zingen: Psalm 119:65

 

">

Zaterdag: Al de Schrift

Bijbeltekst

Statenvertaling

Leviticus 1

1. En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: 2. Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. 3. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN. 4. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen. 5. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren, en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is.

Uitleg

 Niet elk stukje van de Bijbel is even aansprekend of interessant. Toch meent Paulus dat elk stukje van die Bijbel ons iets kan leren. En Paulus dacht het niet maar zo, nee: hij wist het door Gods onderwijzing en uit eigen ervaring. Hij was immers een Schriftgeleerde en kende zijn Bijbel (ons Oude Testament) grondig. Wat kun je nu leren, bijvoorbeeld, uit het boek over offers en priesters, het Bijbelboek Leviticus? Heel veel is niet meteen duidelijk, dat erken ik. En met heel wat dingen kun je op het eerste gezicht ook niet zoveel. Maar hoeveel zou je begrijpen van wat Johannes de doper bedoelde toen hij riep: “Zie, het Lam Gods”, als je niets weet van de offerdienst…

Daar komt bij, wát een heerlijk evangelie schittert er in vers 4 van Leviticus 1. Als jij daar was geweest, had jij je hand op de kop van het offerdier mogen leggen. Dan zou de Heere het welwillend hebben aangenomen en jou je zonden hebben vergeven. Zo is er veel te leren uit de Bijbel, meer dan je op het eerste gezicht misschien zou denken.

Kom, blijf de Bijbel lezen; het is goed voor je.

 


 

Zingen: Psalm 119:65

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Heere leren vrezen

Elke dag moesten de koningen van Israël in de Bijbel lezen. Dit was Gods bevel door middel van Mozes. Of ze er zin in hadden, of niet, of ze er de zin van inzagen, of niet. Het maakte niets...

Woensdag: Gods Woord dag en nacht overdenken?

De eerste man die de woorden van Mozes die je gisteren las, in praktijk moest brengen, was Jozua. Hij was wel geen koning, maar als leider van het volk, bekleedde hij wel een gelijksoortige...

Donderdag: Spreekt Gods werkelijk tot mij?

Al is het alleen met geloofsoren te horen… God spreekt via de Bijbel tot jou. Toen Luther aan Hans, zijn oudste zoon, een eigen Bijbel gaf, zei hij: “Hans, je moet deze Bijbel lezen...

Vrijdag: Het klopt!

 Een heel nuttige manier om de Bijbel te lezen is proberen dwarsverbindingen te ontdekken en lijnen na te speuren die er lopen van, bijvoorbeeld, het Oude Testament naar het Nieuwe. Als je...

Zaterdag: Al de Schrift

 Niet elk stukje van de Bijbel is even aansprekend of interessant. Toch meent Paulus dat elk stukje van die Bijbel ons iets kan leren. En Paulus dacht het niet maar zo, nee: hij wist het...

Zondag: Hooglied

Nog een voorbeeld van die moeilijke Bijbel. Wat moet je als jongere met het boek Hooglied? Je zou er bijna onkuise gedachten bij krijgen. Dit was dan ook de reden dat de joodse rabbijnen het...

Maandag: Openbaring

Het laatste boek van God heet ‘Openbaring’. Heel de Bijbel is openbaring of bekendmaking van God aan ons, maar zeker het laatste boek mag wel zo heten. Daarin gaat het over dingen...