De hele kalender kun je hier downloaden.

">

Vrijdag: Danken voor wat de Heere Jezus deed

Bijbeltekst

Statenvertaling

Filippenzen 2

4. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. 5. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6. Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7. Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 9. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; 10. Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Uitleg

- Lees vers 4. Wat moeten de mensen in Filippi doen en juist niet meer doen? Dat geldt ook voor jou. Geef er een voorbeeld van.
- Lees vers 5-8. Aan Wie is de Heere Jezus gelijk (vers 6)? Wat werd Hij toen Hij naar de aarde kwam (vers 7)? Wat deed Hij toen toen Hij op aarde was (vers 8)? Wat betekent het dat de Heere Jezus Zich ‘vernederde’?
- God de Vader was tevreden met wat Zijn Zoon had gedaan. Lees vers 9-11. Waarvoor wil jij vandaag de Heere Jezus danken en eren?


Woensdag is het dankdag. Woord en Daad maakte samen met Puntuit en de jeugdbonden LCJ, HJW, JBGG en HHJO een dankdagkalender. Speciaal voor jou. Om elke dag stil te staan bij het thema "danken". De hele kalender kun je hier downloaden.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Een brief

Aan het begin van de Filippenzenbrief kijg je allerlei informatie. Vul maar in:

Afzender:

Geadresseerde:

Groet:

Wat valt je op in deze verzen? Wat vind je ervan...

Woensdag: Danken en bidden met blijdschap

Paulus denkt aan de mensen in Filippi. Hij dankt en bidt voor hen met blijdschap.

- Lees vers 5. Waar dankt hij voor? Noem voorbeelden wat dit inhoudt.
- Lees vers 6. Waar vertrouwt...

Donderdag: Dankbaar leven en sterven

Paulus is dankbaar in de gevangenis. Het bemoedigt hem dat de gemeente van Filippi voor hem bidt. Paulus kijkt terug op zijn leven en beseft dat dankzij Jezus Christus zijn sterven eeuwige winst...

Vrijdag: Danken voor wat de Heere Jezus deed

- Lees vers 4. Wat moeten de mensen in Filippi doen en juist niet meer doen? Dat geldt ook voor jou. Geef er een voorbeeld van.
- Lees vers 5-8. Aan Wie is de Heere Jezus gelijk (vers 6)?...

Zaterdag: Opwekking

Woensdag was het dankdag. Was het vandaag aan jou te merken dat je toen dankdag hebt gehouden?

Paulus wekt je op in vers 12: "Laat de zaligheid zichtbaar worden in je leven." Hoe doe je...

Zondag: Gericht op de prijs

Een hardloper denkt bij een wedstrijd maar aan één ding: als eerste de finish halen. Al het andere is voor hem niet belangrijk. Hij kijkt vooruit: dáár moet hij heen!...

Maandag: Tevredenheid

De Heere heeft alle dingen in Zijn hand. Die wetenschap geeft Paulus vrede. Een tevredenheid die niet afhankelijk is van omstandigheden. Er ontgaat God niets. Wat er ook gebeurt - Hij is...