Vrijdag: De God van mijn vader

Bijbeltekst

Statenvertaling

Genesis 31

36. Toen ontstak Jakob, en twistte met Laban; en Jakob antwoordde en zeide tot Laban: Wat is mijn overtreding, wat is mijn zonde, dat gij mij zo hittiglijk hebt nagejaagd? 37. Als gij al mijn huisraad betast hebt, wat hebt gij gevonden van al het huisraad uws huizes! Leg het hier voor mijn broederen en uw broederen, en laat hen richten tussen ons beiden. 38. Deze twintig jaren ben ik bij u geweest; uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen, en de rammen uwer kudde heb ik niet gegeten. 39. Het verscheurde heb ik tot u niet gebracht; ik heb het geboet; gij hebt het van mijn hand geeist, het ware des daags gestolen, of des nachts gestolen. 40. Ik ben geweest, dat mij bij dag de hitte verteerde, en bij nacht de vorst, en dat mijn slaap van mijn ogen week. 41. Ik ben nu twintig jaren in uw huis geweest; ik heb u veertien jaren gediend om uw beide dochteren, en zes jaren om uw kudde; en gij hebt mijn loon tien malen veranderd. 42. Ten ware de God van mijn vader, de God van Abraham, en de Vreze van Izak, bij mij geweest was, zekerlijk, gij zoudt mij nu ledig weggezonden hebben! God heeft mijn ellende, en den arbeid mijner handen aangezien, en heeft u gisteren nacht bestraft.

Uitleg

Jakob heeft bij Laban gewoond en gewerkt. Hij is er getrouwd, heeft er kinderen gekregen. De Heere heeft hem daar rijk gezegend. Laban was niet zo’n makkelijke baas voor Jakob geweest. Wel tien keer had hij zijn loon veranderd. Laban zag wel, dat de Heere met Jakob was en hem zegende. En daar was hij waarschijnlijk jaloers op.

Eigenlijk is Jakob bang voor Laban. Als hij dan ook naar Kanaän wil teruggaan, vertrekt hij terwijl Laban weggegaan is om zijn schapen te scheren. Als Laban hoort dat Jakob met zijn gezin is weggetrokken, wordt hij boos en achterhaalt hij hem. Er ontstaat eerst een twistgesprek. En als ze daarna echt afscheid nemen, belijdt Jakob dat de Heere steeds voor hem gezorgd heeft. De God van zijn vader is steeds bij hem geweest en daarom heeft hij nu een groot gezin en een goed bedrijf. Daarom ook kan Laban hem geen kwaad doen.

Weet je wie echt gelukkig zijn? Niet de mensen die veel geld hebben, of door alle mensen geëerd worden. Voetbalsterren en popzangers zijn in hun privé-leven vaak heel eenzaam en ongelukkig. Echt gelukkig zijn mensen die de Heere vrezen. Zij mogen met hun noden bij Hem schuilen. Zij mogen weten dat Hij voor hen zorgt in hun gezin en in hun werk. De vreze des Heeren, die maakt rijk.

 

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Niet zo belangrijk?

Ezau komt terug van zijn werk. Hij is moe. Ezau ruikt dat Jakob een heerlijke maaltijd klaar heeft. Hij zegt op een ruwe manier dat hij dat eten hebben wil. Dan misbruikt Jakob de situatie en...

Woensdag: Een benauwde dag

Jakob is thuis weggevlucht. Hij heeft zijn vader en zijn broer bedrogen. En nu haat Ezau hem. Hij heeft zelfs gezegd dat hij Jakob eens zal doden. Met zijn vader is het gelukkig weer goed...

Donderdag: Grote dingen

Als Jakob de volgende ochtend wakker wordt, is hij diep onder de indruk. De Heere heeft een groot wonder gedaan in zijn leven. Dat de Heere tegen hem gesproken heeft, dat maakt het wonder juist...

Vrijdag: De God van mijn vader

Jakob heeft bij Laban gewoond en gewerkt. Hij is er getrouwd, heeft er kinderen gekregen. De Heere heeft hem daar rijk gezegend. Laban was niet zo’n makkelijke baas voor Jakob geweest. Wel...

Zaterdag: Gering in eigen oog

Jakob is op terugreis naar Kanaän. Als hij dicht bij het land van zijn vader komt, wordt hij bang. Nog altijd herinnert hij zich dat hij zijn broer Ezau bedrogen heeft. Heel boos is Ezau...

Zondag: Alle dingen tegen?

Jakob had niet alleen voorspoed. Het lijkt wel of zijn hele leven van tegenslagen en verdriet is doortrokken. Misschien is dat in jouw leven ook wel zo. Ziekte, rouw misschien en...

Maandag: Een belijdenis

Jakob is aan het einde van zijn leven gekomen. Voor hij gaat sterven, zegent hij zijn zonen. Voor allemaal heeft hij een persoonlijk woord. Indrukwekkend moet dat geweest zijn. Ineens...