Vrijdag: de vruchten van je gerechtigheid

Bijbeltekst

Statenvertaling

II Korinthe 9

6. En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. 7. Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. 9. Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. 10. Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid; 11. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. 12. Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God; 13. Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen; 14. En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u. 15. Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.

Uitleg

Die uitdrukking kan bij het eerste lezen en horen misschien wel vragen oproepen. Vruchten van jouw gerechtigheid of wat je terug krijgt als je recht/goed doet? Hebben wij gerechtigheid? Paulus schrijft over de collecte voor de Jeruzalemse gemeente. Het is genade om voor dit doel te mogen geven! Dat is niet jouw prestatie, maar het is de Heere God Zelf, die je in staat stelt en de drang geeft om in het doen van goed werk overvloedig te zijn. Dat is helemaal naar de Bijbel. Paulus citeert Psalm 112 en Jesaja 55. En ‘vruchten van gerechtigheid’ komt uit Hosea 10. Wie aan de armen geeft, bevoordeelt zichzelf! Het is zaaien van door God geschonken zaad. Wie even royaal geeft als de zaaier zaait kan rekenen op een overvloedige oogst, waar de Heere voor zorgt. En die oogst bestaat in de vruchten van gerechtigheid. Concreet: in een leven, dat hoe langer hoe meer beantwoordt aan Gods wet; dat steeds weer en meer vruchten van dankbaarheid voortbrengt. Geven doet leven voor de Heere! De Heere geeft alles. Dat doet de christen geven en zo geeft de Heere hem nog veel meer. Wonderlijk geheim. Van geven word je niet arm maar rijk in de Heere. Dat geven mag ook een vorm zijn van klaar staan voor de ander. Beleeft het!

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus' dienstbaarheid

Als er Eén is die niet Zijn eigen belang op het oog heeft gehad, is het Christus wel. Hij cijferde Zichzelf helemaal weg. Hij was en is God eniggeboren Zoon. De discipelen hebben Hem als...

Woensdag: De Heere Jezus als Voorbeeld

De Heere Jezus stelt soms indringende vragen. Na de voetwassing zegt Hij: ‘Verstaat u wat Ik u gedaan heb?’ Hij kroop aan hun voeten. Zij weigerden in hoogmoed deze broederdienst...

Donderdag: Doet recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Vrijdag: de vruchten van je gerechtigheid

Die uitdrukking kan bij het eerste lezen en horen misschien wel vragen oproepen. Vruchten van jouw gerechtigheid of wat je terug krijgt als je recht/goed doet? Hebben wij gerechtigheid? Paulus...

Zaterdag: het spoor van de liefde

Je komt nog wel eens mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan’. Daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een...

Zondag: Uitdelen

In de gelezen verzen maakt Petrus duidelijk wat leven in het licht van de komst van Jezus betekent. En dat is samen te vatten in het woord ‘uitdelen’.

Het beeld dat de...

Maandag: Nu dienen, straks heersen

We vinden het maar een brutale vraag: mogen wij misschien vooraan staan? Maar Jezus is mild. Hij spreekt over de beker en de doop, als tekenen van het lijden. De beker vol toorn van God over de...