Verwerking: Wat doe jij binnen (of buiten) de gemeente aan weduwenzorg?

 

">

Vrijdag: Diaconaat in weduwenzorg

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 6

1. En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreen, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. 2. En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen. 3. Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. 4. Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords. 5. En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochie; 6. Welken zij voor de apostelen stelden; en dezen, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. 7. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer; en een grote schare der priesteren werd den gelove gehoorzaam.

Uitleg

Maar natuurlijk, diaconaat hoort natuurlijk in het bijzonder in de kerkenraad te liggen. Bij de diaconie, waar mannen van Godswege zijn geroepen om diaken te zijn. In de tijd van de apostelen zijn de eerste diakenen aangesteld. Om in het bijzonder te dienen in de zorg voor de weduwen van de gemeenten. Zij werden in de dagelijkse bediening verzuimd. Dat betekent dat zij van minder goederen moesten leven. De discipelen zijn het met elkaar eens: daar moet wat aan gebeuren. Weduwen mogen niet achterop raken, maar moeten in het onderhoud worden voorzien. De tijd was vroeger anders, maar nog kunnen vandaag de dag weduwen het moeilijk hebben. Ze leven al met de pijn van het alleen zijn. Een geliefde hebben ze weg moeten dragen naar het graf. Zullen we naar ze omzien? Nee, die taak is niet alleen aan diakenen uitbesteed. Maar wil jij ook een dienaar zijn om de weduwen bij te staan? Misschien heel praktisch, door eens de heg te snoeien, de tuin te verzorgen, of het oud papier op te halen. Kleine dingen worden dan groot. Want je hebt het voor de Heere mogen doen.


 

Verwerking: Wat doe jij binnen (of buiten) de gemeente aan weduwenzorg?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De noodzaak van diaconaat

Daar zul je dan staan. Op de jongste dag. Jouw leven op de aarde zal voorbij zijn. En dan telt maar één zaak: heb je Jezus lief? En dat is zichtbaar geweest in hoe jij geleefd hebt...

Woendag: Diaconaat in armenzorg

Paulus is onderweg naar Jeruzalem. Nee, met lege handen reist hij niet. Hij draagt een collectezak mee. Voor de behoeftige medemens in Jeruzalem. In de gemeenten van Macedonië en Achaje is...

Donderdag: Diaconaat in gevangenzorg

Denk aan de gevangenen, alsof jij met hen gevangen zit. Probeer het je in te denken. Achter de tralies zitten grote en kleine criminelen. Eigen schuld, zo zeg je misschien. Maar ondertussen...

Vrijdag: Diaconaat in weduwenzorg

Maar natuurlijk, diaconaat hoort natuurlijk in het bijzonder in de kerkenraad te liggen. Bij de diaconie, waar mannen van Godswege zijn geroepen om diaken te zijn. In de tijd van de apostelen...

Zaterdag: Diaconaat in de wereld in nood

Diaconaat gaat verder dan de eigen kring van familie. Over de landgrenzen heen mogen wij onze gaven geven. Als weer de zoveelste orkaan over het Caribisch gebied loeit en verwoestende sporen...

Zondag: Diaconaat in het ambt van diaken

Daar komen ze de kerk binnen, achter de ouderlingen aan. De diakenen moeten eerbaar zijn, zegt Paulus. Eerlijk, niet drankverslaafd, niet op zoek naar ruzie. Met een rein geweten begenadigd...

Maandag: Diaconaat en de naaste

Een bekend verhaal ligt voor ons. Want een dienaar ben je ten opzichte van je naaste. Maar wie is je naaste? Je kent die priester. Die liep met een grote boog om die jonge man heen. Of wat denk...