Vrijdag: Een beroep tot Gods eer

Bijbeltekst

Statenvertaling

I Korinthe 10

23. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. 24. Niemand zoeke dat zijns zelfs is; maar een iegelijk zoeke dat des anderen is. 25. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil; 26. Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve. 27. En indien u iemand van de ongelovigen noodt, en gij daar gaan wilt, eet al wat ulieden voorgesteld wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil. 28. Maar zo iemand tot ulieden zegt: Dat is afgodenoffer; eet het niet, om desgenen wil, die u dat te kennen gegeven heeft, en om des gewetens wil. Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve. 29. Doch ik zeg: om het geweten, niet van uzelven, maar des anderen; want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van een ander geweten? 30. En indien ik door genade der spijze deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen, waarvoor ik dankzeg? 31. Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. 32. Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods. 33. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden.

Uitleg

God heeft ons geschapen om tot Zijn eer te leven. Maar door de zondeval is er zoveel verwoest. We streven alleen onze eigen eer na. Is dat je al tot verdriet geworden? Wat is het nodig dat ons hart vernieuwd wordt! Is dat jouw verlangen? God eist van ons dat we in ons denken, spreken, doen en laten Zijn eer op het oog hebben. Dus ook in de keuze van je toekomstig beroep.

Het is niet in alle beroepen mogelijk Gods eer te bedoelen! Een piloot of stewardess moet op zondag werk doen wat niet nodig is. Een schoonheidsspecialiste is vrijwel altijd bezig voor de ijdelheid van de mensen. Een programmeur van computerspelletjes besteedt zijn tijd uitsluitend om nutteloos vermaak te creëren. Dergelijke beroepen kunnen niet samengaan met de begeert om de Heere te dienen. Gelukkig zijn er honderden beroepen waarin we God wél kunnen dienen. Denk je daaraan bij je beroepskeuze?

Het huwelijksformulier zegt dat we ‘getrouw en naarstig’ in ons Goddelijk beroep zullen werken. Probeer eens twee redenen te bedenken waarom hier van een ‘Goddelijk beroep’ gesproken wordt.

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Bouwen en bewaren

Nadat de Heere de hemel en de aarde geschapen had, zag Hij op alles wat Hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Er was geen enkel gebrek aan. Alles getuigde van de grootheid, de majesteit,...

Woensdag: In het zweet des aanschijns

God heeft de mens de opdracht gegeven om de aarde te bouwen en die te bewaren. Je moet dan niet alleen denken aan het werk op het land. Je mag hier al het werk onder verstaan dat in deze wereld...

Donderdag: Voldoening in het werk

Door de zonde ligt alles op deze aarde verbroken. Is er wel iets in deze wereld waar je de gevolgen van de zonde niet in ziet? Door de zonde ervaren we in ons werk vaak moeite, tegenzin,...

Vrijdag: Een beroep tot Gods eer

God heeft ons geschapen om tot Zijn eer te leven. Maar door de zondeval is er zoveel verwoest. We streven alleen onze eigen eer na. Is dat je al tot verdriet geworden? Wat is het nodig dat ons...

Zaterdag: Naastenliefde

In het dorpje Lydda is een vrouw gestorven met de naam Dorkas. Ze stond er bekend als een godvrezende vrouw. Als Petrus erbij geroepen wordt, staan daar weduwen met een groot verdriet. Ze laten...

Zondag: Precies genoeg!

Op de terugweg van de derde zendingsreis neemt Paulus afscheid van de ouderlingen van de gemeente van Efeze. De Heilige Geest heeft hem laten zien dat hij in Jeruzalem gevangengenomen zal worden...

Maandag: Alles van God

Ook jij hebt van de Heere gaven gekregen. Misschien ben je erg handig of kun je goed met andere mensen omgaan. Misschien heb je een goed verstan of veel doorzettingsvermogen. Met die gaven kun...