Vrijdag: God de Heere regeert!

Bijbeltekst

Statenvertaling

Exodus 2

1. En een man van het huis van Levi ging, en nam een dochter van Levi. 2. En de vrouw werd zwanger, en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij schoon was, zo verborg zij hem drie maanden. 3. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen, en belijmde het met lijm en met pek; en zij legde het knechtje daarin, en legde het in de biezen, aan den oever der rivier. 4. En zijn zuster stelde zich van verre, om te weten, wat hem gedaan zou worden. 5. En de dochter van Farao ging af, om zich te wassen in de rivier; en haar jonkvrouwen wandelden aan den kant der rivier; toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen, en liet het halen. 6. Toen zij het open deed, zo zag zij dat knechtje; en ziet, het jongsken weende; en zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelve, en zij zeide: Dit is een van de knechtjes der Hebreen! 7. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter: Zal ik heengaan, en u een voedstervrouw uit de Hebreinnen roepen, die dat knechtje voor u zoge? 8. En de dochter van Farao zeide tot haar: Ga heen. En de jonge maagd ging, en riep des knechtjes moeder. 9. Toen zeide Farao's dochter tot haar: Neem dit knechtje heen, en zoog het mij; ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. 10. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen. 11. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen, en bezag hun lasten; en hij zag, dat een Egyptisch man een Hebreeuwsen man uit zijn broederen sloeg. 12. En hij zag herwaarts en gindswaarts; en toen hij zag, dat er niemand was, zo versloeg hij den Egyptenaar, en verborg hem in het zand. 13. Des anderen daags ging hij wederom uit, en ziet, twee Hebreeuwse mannen twistten; en hij zeide tot den ongerechte: Waarom slaat gij uw naaste? 14. Hij dan zeide: Wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit, om mij te doden, gelijk gij den Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes, en zeide: Voorwaar, deze zaak is bekend geworden! 15. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden; doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht, en woonde in het land Midian, en hij zat bij een waterput. 16. En de priester in Midian had zeven dochters, die kwamen om te putten, en vulden de drinkbakken, om de kudde haars vaders te drenken. 17. Toen kwamen de herders, en zij dreven haar van daar; doch Mozes stond op, en verloste ze, en drenkte haar kudden. 18. En toen zij tot haar vader Rehuel kwamen, zo sprak hij: Waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? 19. Toen zeiden zij: Een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herderen; en hij heeft ook overvloedig voor ons geput, en de kudde gedrenkt. 20. En hij zeide tot zijn dochters: Waar is hij toch, waarom liet gij den man nu gaan? roept hem, dat hij brood ete. 21. En Mozes bewilligde bij den man te wonen; en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora; 22. Die baarde een zoon; en hij noemde zijn naam Gersom; want hij zeide: Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. 23. En het geschiedde na vele dezer dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israels zuchtten en schreeuwden over den dienst; en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. 24. En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak, en met Jakob. 25. En God zag de kinderen Israels aan, en God kende hen.

Uitleg

Het is misschien wel één van de eerste psalmen die je leerde op school: “God de Heer regeert, beeft gij volken eert, …” Een psalm die roemt in de grootsheid van wie God is. Hij is het die regeert, alle dingen worden uiteindelijk door Hem geleidt en bestuurd. Dat is iets wat je snel zou vergeten. Zeker als je in grote problemen terechtkomt. In die problemen zit Mozes. Als eenmaal de moord op de Egyptenaar bekend wordt bij de farao volgt er een arrestatiebevel voor Mozes. Hij ziet dan ook geen andere mogelijkheid dan om zo snel mogelijk Egypte te verlaten.

God is ook daar bij Mozes en zorgt ervoor dat hij in het huis van Jethro terecht komt. Maar wat je ondertussen wel ziet, is dat zonden niet zonder gevolgen blijven. Welke zonden dan ook, ze hebben consequenties. Je zonden kun je niet begraven, hoeveel zand je er ook overheen gooit. Wat je moet doen? Allereerst naar God toe gaan. Hij alleen is het die jou echte vergeving geven kan. En God is groot, liefdevol en vol barmhartigheid en genade; Hij zal je zeker vergeven op grond van Zijn goedheid! Maar jouw zonde ongedaan maken kan God niet.

Wat God wel kan en ook doen wil is het kwade gebruiken ten goede. Daar kun je soms heel concreet iets van zien, soms ook niet. Maar weet dat God de Heere het is die regeert; Hij leidt alle dingen – ook de gevolgen van jouw zondige daden. Wat een heerlijke bevrijding is het om te weten dat als jij de touwtjes niet meer in handen hebt en alles hebt verknalt; dat God het is die regeert. Alle reden om in diep ontzag voor Hem neer te buigen!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Hendrik

13 maart 2019

Wie kan mij verlossen van de boze en zijn trawanten. Jullie misschien wacht op antwoord. Met groet hendrik


Andere leesplandagen

Dinsdag: Bevrijding uit slavernij

Het is al eeuwen geleden dat God een belofte had gedaan aan Abraham. De belofte dat God hem niet alleen zou laten, maar een groot nageslacht zou geven. En dat door zijn nageslacht heen er...

Woensdag: Een redder op je pad

Een bijzonder gewaagd plan is het van de ouders van Mozes om hem in een biezen mandje in de Nijl te leggen. Je kunt zoveel manieren bedenken waarop dit mis zou kunnen gaan. Maar het is geen...

Donderdag: Zand erover

Als je een keer een ruzie of fikse onenigheid met iemand hebt gehad en het op een later moment bijlegt, dan kan het zijn dat je het tegen elkaar zei: “Oke, … zand erover.” Wat...

Vrijdag: God de Heere regeert!

Het is misschien wel één van de eerste psalmen die je leerde op school: “God de Heer regeert, beeft gij volken eert, …” Een psalm die roemt in de grootsheid van...

Zaterdag: Met innerlijke ontferming bewogen

In de Evangeliën zie je iedere keer weer het hart van God in de levenswandel van de Heere Jezus. Als een refrein klinkt het door de Evangeliën heen dat Jezus met innerlijke ontferming...

Zondag: De Heilige openbaart Zich op heilige grond!

Het moet een bijzonder verschijnsel zijn geweest, een brandende braamstruik. Wat misschien wel nog bijzonderder is, is het feit dat Mozes blijft staan. Vanuit de braamstruik spreekt een stem tot...

Maandag: God is een God van de Exodus

Het is mooi om te weten wat het woord ‘exodus’ betekent. Het betekent ‘uittocht’, dat is ook iets waar het hele Bijbelboek door getypeerd kan worden. Alle...