Vrijdag: Gods daden vragen om ons amen

Bijbeltekst

Statenvertaling

1 Kronieken 16

8. Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken. 9. Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken. 10. Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; dat zich het hart dergenen, die den HEERE zoeken, verblijde. 11. Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk. 12. Gedenkt Zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en de oordelen Zijns monds; 13. Gij, zaad van Israel, Zijn dienaar, gij, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen! 14. Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. 15. Gedenkt tot in der eeuwigheid Zijns verbonds, des woords, dat Hij ingesteld heeft tot in het duizendste geslacht; 16. Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak; 17. Welken Hij ook aan Jakob heeft gesteld tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond; 18. Zeggende: Ik zal u het land Kanaan geven, een snoer van ulieder erfdeel; 19. Als gij weinige mensen in getal waart; ja, weinigen en vreemdelingen daarin. 20. En zij wandelden van volk tot volk, en van het ene koninkrijk tot een ander volk. 21. Hij liet niemand toe hen te onderdrukken; ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende: 22. Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad. 23. Zingt den HEERE, gij, ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag. 24. Vertelt Zijn eer onder de heidenen, Zijn wonderwerken onder alle volken. 25. Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen, en Hij is vreselijk boven alle goden. 26. Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt. 27. Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en vrolijkheid zijn in Zijn plaats. 28. Geeft den HEERE, gij, geslachten der volken, geeft den HEERE eer en sterkte. 29. Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, brengt offer, en komt voor Zijn aangezicht; aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms. 30. Schrikt voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde! Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde. 31. Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde verheuge zich, en dat men onder de heidenen zegge: De HEERE regeert. 32. Dat de zee bruise met haar volheid, dat het veld huppele van vreugde, met al wat daarin is. 33. Dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des HEEREN, omdat Hij komt, om de aarde te richten. 34. Looft den HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 35. En zegt: Verlos ons, o God onzes heils, en verzamel ons, en red ons van de heidenen, dat wij Uw heiligen Naam loven, en dat wij ons Uws lofs roemen. 36. Geloofd zij de HEERE, de God Israels, van eeuwigheid tot eeuwigheid! En al het volk zeide: Amen! en het loofde den HEERE.

Uitleg

De ark van God is in de stad van David gebracht. De koning was erbij. Hij ging voorop. Danste en huppelde voor de ark uit. De ark wordt in de tent gebracht, die David ervoor gespannen had. Vervolgens brengt de koning brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God. Dan gaat de koning God loven en danken. Deze Psalm is samengesteld uit verschillende Psalmen (Psalm 105, 96, 136 en 106). Nu is dat voor ons niet zo belangrijk. De inhoud wel!

Heerlijk om te horen dat David nu niet anders meer kan dan God de loven. En … het geloof … moet het doen … de daden van de HEERE bekendmaken onder de volken. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Terwijl je deze woorden leest, overdenk eens een moment in je leven waar je van weet: er was reden om de HEERE psalmen te zingen. Zo doet David eigenlijk ook. Deze Psalm vraagt om een antwoord en wat doet het volk? Ze zingt en belijdt haar ‘amen’ en looft daarmee de HEERE. Het zal waar en zeker zijn. Hier in deze tent staat de ark van het verbond. Is het wonder dat David ook woorden uit Psalm 105 zingt? De HEERE gedenkt aan Zijn verbond tot in het duizendste geslacht dat leeft. Breng je het bij de HEERE?!

Zingen: Psalm 105:5

Vraag: is dit amen van het volk te vergelijken met het amen na de verkondiging?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: de HEERE is mijn Kracht en Lied

Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is...

Woensdag: Ditmaal zal ik de HEERE loven

Deze woorden vinden we terug in een bekend hoofdstuk. We weten dat Jakob de aartsvader twee vrouwen had: Rachel en Leah. Alsook dat hij de eerste veel meer liefhad dan de eerste. De gevolgen...

Donderdag: De HEERE is mijn Toevlucht

De meeste Psalmen van David vinden we terug in het Psalmenboek. Maar hier lezen we er ook één. Hij roept herkenning op. Lees Psalm 18 er maar eens naast.

De achtergrond van...

Vrijdag: Gods daden vragen om ons amen

De ark van God is in de stad van David gebracht. De koning was erbij. Hij ging voorop. Danste en huppelde voor de ark uit. De ark wordt in de tent gebracht, die David ervoor gespannen had....

Zaterdag: Verheugen in God, mijn Zaligmaker

Wonderlijke ontmoeting. Twee vrouwen. Elizabeth en Maria. Allebei zwanger. Elizabeth was er onwetend van, maar Maria niet. Zij had die wonderlijke boodschap, verkondiging uit de mond van...

Zondag: De Heere is genadig, is Zijn Naam

Gisteren hoorden we van die bijzondere ontmoeting tussen Elizabeth en Maria. Daar smolten harten samen in het aanbidden van de Heere. En Zacharias …? Hij moest zwijgen. Wij kennen de...

Maandag: Heengaan in vrede

Maria verheugde zich samen met Elizabeth, Zacharias mocht de naam van Johannes, ‘de Heere is genadig’ bezingen. En Simeon? Hij werd door de Heilige Geest gedreven naar de tempel....