Zingen: Psalm 32:1

 

">

Vrijdag: Het klopt!

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 24

13. En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus; 14. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren. 15. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging. 16. En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden. 17. En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? 18. En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die dezer dagen daarin geschied zijn? 19. En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. 20. En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en Hem gekruisigd hebben. 21. En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. 22. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond aan het graf geweest zijn; 23. En Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft. 24. En sommigen dergenen, die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden; maar Hem zagen zij niet. 25. En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! 26. Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

Uitleg

 Een heel nuttige manier om de Bijbel te lezen is proberen dwarsverbindingen te ontdekken en lijnen na te speuren die er lopen van, bijvoorbeeld, het Oude Testament naar het Nieuwe. Als je dat consequent een jaar lang of zo volhoudt, dan merk je dat de Bijbel veel meer is dan een rij losse waarheden, een serie geschiedenissen en geboden. De Bijbel vormt een prachtige eenheid. Het meest duidelijk zie je dit, wanneer je via tekstverwijzingen in je Bijbeltje kijkt hoe een profetie in het Oude Testament vervuld werd in het Nieuwe. Dat mochten Kleopas en zijn metgezel naar Emmaüs merken, toen de Heere Jezus incognito hen onderwees over Zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Dat dit allemaal al in hun Bijbel stond, de boeken van Mozes, de profeten en de verdere oudtestamentische geschriften.

Ook kun je dat zien als je bij een leeruitspraak van iemand als Paulus kijkt hoe dit ook bij een dichter als David al zo was. Denk aan Psalm 32 die de apostel aanhaalt in Romeinen 4.

De eenheid van de Schrift is vooral te zien in het Centrum van de Schrift: De beloofde Messias, Jezus Christus.

 


 

Zingen: Psalm 32:1

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Heere leren vrezen

Elke dag moesten de koningen van Israël in de Bijbel lezen. Dit was Gods bevel door middel van Mozes. Of ze er zin in hadden, of niet, of ze er de zin van inzagen, of niet. Het maakte niets...

Woensdag: Gods Woord dag en nacht overdenken?

De eerste man die de woorden van Mozes die je gisteren las, in praktijk moest brengen, was Jozua. Hij was wel geen koning, maar als leider van het volk, bekleedde hij wel een gelijksoortige...

Donderdag: Spreekt Gods werkelijk tot mij?

Al is het alleen met geloofsoren te horen… God spreekt via de Bijbel tot jou. Toen Luther aan Hans, zijn oudste zoon, een eigen Bijbel gaf, zei hij: “Hans, je moet deze Bijbel lezen...

Vrijdag: Het klopt!

 Een heel nuttige manier om de Bijbel te lezen is proberen dwarsverbindingen te ontdekken en lijnen na te speuren die er lopen van, bijvoorbeeld, het Oude Testament naar het Nieuwe. Als je...

Zaterdag: Al de Schrift

 Niet elk stukje van de Bijbel is even aansprekend of interessant. Toch meent Paulus dat elk stukje van die Bijbel ons iets kan leren. En Paulus dacht het niet maar zo, nee: hij wist het...

Zondag: Hooglied

Nog een voorbeeld van die moeilijke Bijbel. Wat moet je als jongere met het boek Hooglied? Je zou er bijna onkuise gedachten bij krijgen. Dit was dan ook de reden dat de joodse rabbijnen het...

Maandag: Openbaring

Het laatste boek van God heet ‘Openbaring’. Heel de Bijbel is openbaring of bekendmaking van God aan ons, maar zeker het laatste boek mag wel zo heten. Daarin gaat het over dingen...