Vrijdag: Hij woont in mensen

Bijbeltekst

Statenvertaling

I Korinthe 3

1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. 2. Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet. 3. Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens? 4. Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? 5. Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welken gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? 6. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven. 7. Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft. 8. En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. 9. Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 10. Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11. Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12. En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13. Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 14. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 15. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 16. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 17. Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. 18. Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. 19. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid; 20. En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. 21. Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe. 22. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. 23. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods.

Uitleg

‘God is een Geest.’ Dat zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook God de Vader en de Zoon zijn geest. Toch wordt de Heilige Geest in het bijzonder de Geest van God genoemd. Hij gaat namelijk van de Vader en de Zoon uit. Dat lees je in de Bijbel. Hij is niet zomaar een kracht of een macht. Nee, Hij is God en heeft goddelijke eigenschappen, zoals je gisteren las. Toch wordt Hij de Heilige Geest genoemd, omdat Hij van de Vader en de Zoon uitgaat en specifiek werk verricht. Als Gods Heilige Geest woont Hij in onheilige zondaren. Onbegrijpelijk: God in ons. Dat kan alleen door genade. Paulus zegt zelfs tegen de gelovigen in Korinthe: ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in ulieden woont?’

God maakt door Zijn Geest woning in mensen. Na de zondeval is geen mens uit zichzelf een tempel van de Heilige Geest. Integendeel. Er is niets heiligs in een mens. Ons hart lijkt eerder op de vuilste bouwval die je maar kunt bedenken. En juist daar wil de Heilige Geest komen wonen. Waar Hij komt wonen, verandert alles. De Heilige Geest gaat aan het werk. In Zijn licht ga je zien dat je vuil en zondig bent. Je hebt straf van God verdient. Hij maakt je ook hongerig naar de gerechtigheid van Christus en leidt met liefde tot de Zaligmaker. Hij doet je bidden om genade. Ken jij het gebed om die Geest: ‘Kom, Schepper, Geest’?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De Heilige Geest

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de Heilige Geest. Er is maar één vraag over de Heilige Geest in de catechismus. Over deze vraag, en het antwoord, gaat het deze...

Donderdag: Die Heere is en levend maakt

Al in het tweede vers van de Bijbel wordt de Heilige Geest genoemd: ‘En de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Genesis 1:2). Vooral in het Nieuwe Testament lees je veel over de Geest....

Vrijdag: Hij woont in mensen

‘God is een Geest.’ Dat zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook God de Vader en de Zoon zijn geest. Toch wordt de Heilige Geest in het bijzonder de Geest...

Zaterdag: Ook mij gegeven

De Heilige Geest is aan de kerk gegeven. De kerk is de werkplaats van de Geest. Maar deze wetenschap is niet genoeg. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water. Op de pinksterdag is de...

Zondag: Een geest met Christus

In de gemeente van Korinthe waren grote misstanden. Paulus schrijft een brief waarin hij erop ingaat. Er komt zelfs hoererij voor. Paulus wijst erop dat de lichamen van de gelovigen leden van...

Maandag: De Trooster

In het evangelie van Johannes staan heel veel gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gevoerd. Je vindt ze niet in de andere evangeliën. Johannes beschrijft vanaf hoofdstuk...

Dinsdag: Eeuwige Geest

De tekst die boven dit dagboekstukje staat, lijkt veel op de tekst van gisteren. Beide teksten komen uit het lange afscheidsgesprek van Jezus met Zijn discipelen in de nacht waarin Hij verraden...