Vraag: hoe word je het eigendom van Jezus?

">

Vrijdag: Maakt Hemelse rijkdom arm?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Matteüs 19

23. En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. 24. En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods. 25. Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? 26. En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 27. Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? 28. En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels. 29. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven. 30. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Uitleg

Als je gegrepen bent door een ideaal, kun je heel wat er voor over hebben, om dat ideaal te bereiken. Wie smaak heeft gekregen in de dingen van Boven, treurt niet om het gemis van aardse gemak. In Hebreeën 10 vers 32-34 bemoedigt Paulus christenen die veel strijd en lijden verdroegen. Wat hebben ze dan geleden? Publiekelijk werden ze gesmaad en verdrukt en hun bezittingen werden van hen afgepakt.

Hoe hebben ze dit ervaren? Paulus schrijft dat ze de beroving van hun goederen met blijdschap hebben aanvaard. Waarom? ‘Wetend, dat u in uzelf een beter en blijvend goed hebt in de hemelen.’

Dus ja, je moet er maar op rekenen dat het spoor waarin Jezus Zijn volgelingen leidt, ons geen kapitalisten of miljardairs maakt. Maar je wilt het dan ook niet meer.

Twee dagen geleden las je het gedichtje “Weg wereld, weg schatten! Je kunt niet bevatten, hoe rijk ik wel ben.” Er staat bij waarin je rijkdom bestaat:

“Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben.”

Vraag: hoe word je het eigendom van Jezus?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Arm van geest

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het eerste deel van Zijn werk. Het...

Woensdag: Rijk in God

Het thema van deze serie is: aardse en hemelse goederen. Wie zijn hart scheurt, zoals Joël het in zijn dagen tegen het verbondsvolk Israël zegt, heeft geen belang meer in aardse...

Donderdag: Welke Hemelse goederen?

Hoe stel jij je de hemel voor? De Bijbel gebruikt beeldspraak en heeft het dan over een stad van goud. Duidelijk is dat het niet materieel bedoeld is. Toen Luther eens aan zijn kleine kinderen...

Vrijdag: Maakt Hemelse rijkdom arm?

Als je gegrepen bent door een ideaal, kun je heel wat er voor over hebben, om dat ideaal te bereiken. Wie smaak heeft gekregen in de dingen van Boven, treurt niet om het gemis van aardse gemak....

Zaterdag: Rijk, arm, arm, rijk…

Hoe kan iemand die zo arm is, dat hij zijn hart moet scheuren van verdriet over zijn zonden en hemelhoge schulden, ooit rijk zijn? Paulus vertelt het ons in het hoofdstuk dat gaat over arme...

Zondag: Hemelse rijkdom hier en nu

Wat heb je er nú aan om het Koninkrijk der hemelen te erven? Later, ja, na je dood… Maar nú, terwijl je nog een heel leven voor je hebt, misschien? Heb je nú ook al...

Maandag: Uw Koninkrijk kome!

Het Koninkrijk der hemelen heeft voor ons geen enkele aantrekkelijkheid, zolang we zelf koning van ons leven willen zijn. Als jij de goede gewoonte hebt om geregeld het ‘Onze Vader’...