Vrijdag: Met je tranen onder aan het kruis

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 19

17. En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 18. Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden. 19. En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS De NAZARENER De KONING DER JODEN. 20. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn. 21. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar, dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. 22. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. 23. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven. 24. Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. 25. En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 26. Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 27. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

Uitleg

Wat kan er groot verdriet zijn in het leven. Onpeilbaar groot. Maakt het ook niet eenzaam? Wie begrijpt wat ik door moet maken? We proberen ons het verdriet in te denken van die twee aan de voet van het kruis. Wat is het erg een kind te verliezen door de dood! Maakt de manier waarop het voor Maria niet nog veel erger? Een zwaard door haar hart, dat zal het geweest zijn. En Johannes verliest Hem, Wiens liefde Hij heeft leren kennen. Stierf met zijn Heiland ook hijzelf niet? Wie begrijpt het verdriet van die twee, daar aan de voet van het kruis? Jezus! Terwijl Hij Zich bevindt in het diepst van Zijn lijden, voor hen, is Hij bezorgd over de toestand van de zijnen en wil Hij hen troosten en leiden. Hij zorgt voor hen! Wat is het goed om in al ons verdriet hieraan te denken. En om dan ook te luisteren naar Zijn stem. Want Hij wijst ook een weg. Hij verwijst Zijn geliefden naar elkaar. Zo ontstaat daar de gemeenschap der heiligen. Een plaats waar de één de ander vertroost en opvangt en waar ze zich laten troosten en opvangen. Heb jij die plaats al gevonden? We leren het bij het kruis van Christus!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: God gebiedt en belooft

Het gezin wordt wel genoemd: een kerkje in de kerk. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de verhoudingen in het christelijk gezin zijn. Daarbij moeten we vasthouden aan de gezagsverhoudingen zoals...

Woendag: Leren van het leven

Het eerste onderwijs begint thuis. Natuurlijk bedoelt Salomo hier onderwijs van gelovige ouders. Hij zal zelf veel over de HEERE geleerd hebben van David en Batseba. Ook de Heere Jezus was zijn...

Donderdag: Het voorbeeld van Jezus

Loslaten is een belangrijk element in het opvoeden van een kind. Het groeit naar volwassenheid toe door het steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Een peuter leert met een lepel eten en een...

Vrijdag: Met je tranen onder aan het kruis

Wat kan er groot verdriet zijn in het leven. Onpeilbaar groot. Maakt het ook niet eenzaam? Wie begrijpt wat ik door moet maken? We proberen ons het verdriet in te denken van die twee aan de voet...

Zaterdag: Genade of vloek

Hè, dat de geschiedenis van Noach nu zo moet eindigen! Zagen we hem eerst staan onder de koepel van Gods regenboog, nu ontdekken we hem stomdronken en schaamteloos in zijn tent. Wat een...

Zondag: Burger van twee werelden

Paulus maakt in Zijn brief aan de christenen te Rome enkele opmerkingen over hun houding ten opzichte van de overheid. Maar we moeten uit dit gedeelte uit de brief geen afgeronde christelijke...

Maandag: Jezus liefhebben boven alles

Er is ergens een leger dat als motto heeft: Vrede is ons vak (peace is our profession). Helaas is de praktijk vaak anders. Maar als het goed is, dient een leger inderdaad de vrede. Als het moet...