Vrijdag: Ontwaakt!

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 19

1. En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God. 2. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. 3. En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. 4. En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! 5. En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot! 6. En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. 7. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 8. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. 9. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. 10. En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

Uitleg

Het gaat in de Openbaring om de Heere Jezus en Zijn komende heerlijkheid. De dingen die Johannes ziet, zijn niet los te maken van de komst van Jezus Christus. Het gaat telkens om Zijn macht en heerlijkheid; Zijn genade en Zijn oordelen; totdat Hij Zélf komt in al Zijn glorie. En als Hij Overwinnaar is, dan zal óók Zijn volk dat zijn. Daar is Zijn overwinning waarborg voor. Is hun kleed vuil en besmeurd?Zij mogen het wassen in het bloed van het Lam. Zijn zij in de grote verdrukking? Zij komen er úit. Worden zij gedood? Zij worden weer opgewekt. Worden zij vervolgd door de draak, en het beest, en de valse profeet? Aan het einde zien we hen als overwinnaars staan op de berg Sion. Schijnt het of hun gebeden niet verhoord worden? De oordelen die op de aarde gezonden worden, zijn het antwoord van God daarop.

Alles stuwt voort naar de dag van eeuwige verlossing en overwinning. Christus moet voor eeuwig als Koning heersen en Zijn dienstknechten sámen met Hem. De Openbaring zegt ons, dat door de vergankelijke dingen heen, eenmaal zich aan onze ogen vertonen zal, datgene wat eeuwig vast staat: de grootheid en de heerlijkheid van Hem, Die op de troon zit, en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige. Indien dat waar is – en het ís waar – dan is voor ons maar één ding belangrijk: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Eerste en de Laatste

Johannes is op het eiland Patmos. Daar verschijnt de Heere Jezus aan hem. Hij, Die is, en Die was, en Die komen zal. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er klinkt een machtige...

Woensdag: Jezus in het middelpunt

Het Kind in de kribbe is tegelijk Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft bevoegdheid en waardigheid om het boek van de toekomst te openen. Johannes, jij weet niet hoe het moet? Is jouw hart in...

Donderdag: Door alle landen

Johannes ziet een wit paard met een ruiter. De ruiter heeft een boog in zijn hand. Hij is bezig om met zijn pijlen zijn tegenstanders aan zich te onderwerpen. Zijn doel is echter niet om hen te...

Vrijdag: Ontwaakt!

Het gaat in de Openbaring om de Heere Jezus en Zijn komende heerlijkheid. De dingen die Johannes ziet, zijn niet los te maken van de komst van Jezus Christus. Het gaat telkens om Zijn macht en...

Zaterdag: Dan is het voorbij

Het is geschied! Dat woord zal straks klinken aan het eind der tijden. Het is geschied! Dat zal straks, en wie weet hoe spoedig, ook gelden van óns leven op aarde. Voor de...

Zondag: Water uit de Fontein

Een dorstige is iemand, die gebrek heeft aan water. Een geestelijke dorstige is iemand, die om God verlegen is geworden. Bén jij zo’n dorstige? Van nature is niemand dat. Want een...

Maandag: Het Woord bewaren

De inhoud van de Openbaring bestaat, zoals trouwens heel de Bijbel, uit woorden van Gód! Het zijn geen woorden van mensen of engelen; zij hebben slechts gezegd wat de Heere Zelf in hun...