Vrijdag: Onwaardig

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 3

13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. 14. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 15. Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 16. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. 17. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Uitleg

Maar ik ben het niet waardig… Denk je dat je ooit goed genoeg bent? Als dit je bezig houdt, dan ben je nog niet bevrijd van jezelf. Ons gebed om genade moeten we niet bidden vanuit onze waardigheid, maar alleen op grond van de uitnemendheid en waardigheid van Christus. Wanneer je blijft zoeken naar je eigen verdienste en status, vlucht je niet naar Christus. Juist jouw zonde, onmacht en onwaardigheid zijn de krachtigste aanbevelingen om tot Christus te vluchten.

God zal nooit een welbehagen hebben in mensen. Dat heeft Hij alleen in Christus: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. In Hem heeft God de toegang geopend. De enige weg tot God is in Christus. Hij is de Deur en boven die Deur staat: Klopt en u zal opengedaan worden. Klop dan op de Deur tot je opengedaan wordt!

Als jij door het geloof de toevlucht tot Hem mag nemen, dat mag je weten dat jij in Christus rechtvaardig is. Ja, zelfs zo dat de rechtvaardigheid van Christus je eigen rechtvaardigheid is. Luther noemde het ‘de vrolijke ruil’: Hij mijn zonden en ik Zijn gerechtigheid. Het is de doodsteek voor je eigen ik. Dán ben je bevrijd van jezelf en kun je alles uit handen geven om het van Christus te verwachten.


Wat is jouw houvast in je leven? Ligt dat in Christus of in jezelf, waar merk je dan aan? Betrek hierin Zondag 1 van de Catechismus. 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Verboden toegang voor onbevoegden

Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie zal God zien en leven? Op toetreden staat de dood! Alleen wat volkomen heilig is mag naar...

Woensdag: Vreest niet!

Angst en schrik voor Christus... Herken je dat? Hoe kan Hij, de Zoon van God voor mij, schuldig en zondig mens, de Middelaar zijn? Jaagt de hoogheid en heiligheid van Hem je nooit schrik aan?...

Donderdag: Welke eisen heb je?

Naar wie ben je op zoek? Wie moet je redden? Waar wacht je op?

Zoek je iemand die je goedgezind is? Er is niemand te vinden die meer liefde heeft dan Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven...

Vrijdag: Onwaardig

Maar ik ben het niet waardig… Denk je dat je ooit goed genoeg bent? Als dit je bezig houdt, dan ben je nog niet bevrijd van jezelf. Ons gebed om genade moeten we niet bidden vanuit onze...

Zaterdag: Barmhartig en getrouw

 Wie waardig gevonden wil worden, wil zichzelf teveel handhaven. Je wilt dat een ander je goed genoeg vindt.

In het Oude Testament was de hogepriester iemand uit het volk, een...

Zondag: Door de hemelen doorgegaan

Zo barmhartig en getrouw als Christus is niemand. Maar daar stopt het niet bij. Christus is ook door de hemelen doorgegaan, tot God Zijn Vader. Een aards hogepriester moest elk jaar weer met...

Maandag: Laat ons toegaan!

Door het geloof in Christus is er een toegang tot God. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid toegaan in het hemelse heiligdom, de plaats waar God woont. De afstand tussen God en Zijn kinderen...