Vrijdag: Paulus’ voorbede

Bijbeltekst

Statenvertaling

Romeinen 10

1. Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israel doe, is tot hun zaligheid. 2. Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. 3. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. 4. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.

Uitleg

Het hartzeer waar Paulus in hoofdstuk 9 van sprak, komt nog eens naar voren als hij zijn genegenheid (letterlijk: welbehagen – zoals God dat volgens de engelenzang in mensen heeft!) voor zijn broeders noemt. Hoewel zijn geloofsgenoten in Christus uit de heidenen ook broeders zijn, geeft hij zijn broederschap met Israël niet op. Hij bidt dan ook voor hen, ondanks dat hij zojuist Gods vrijmachtig handelen benadrukt heeft. Ondanks Gods raadsplan van waaruit Hij verkiezend handelt, kan Paulus om het behoud van Israël bidden. Dat is nu juist de vrijmoedigheid van het geloof dat nooit teveel van God verwachten kan. Ook als het bijvoorbeeld om jouw afgedwaalde familieleden, vrienden of gemeenteleden gaat.

Hij spreekt ook uit eigen ervaring als hij betuigt dat de Joden een ijver voor God hebben. Hij kende immers zelf ook de gerechtigheid Gods niet, hoewel de wet ervan speekt (zie hoofdstuk 3 :21v). Israël onderwerpt zich ijverig aan de wet, maar juist daardoor niet aan de rechtvaardigheid die God blijkens diezelfde wet in de beloofde Christus geeft. De voorbede voor Israël mag niet alleen bij Joodse christenen gevonden worden. Zij behoort in onze erediensten en in onze persoonlijke gebeden een plaats te hebben. Bid om de echte vrede van Jeruzalem!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Heidenen behoren ook tot Gods volk

Het gaat in de hoofdstukken 9 tot 11 steeds over Gods handelen met de Joden en met de heidenvolken. In de vandaag gelezen verzen ziet Paulus in de profetie van Hosea zelfs dat God Zijn volk...

Woensdag: Een rest wordt behouden

Gaf Paulus gisteren vanuit de Schrift licht over Gods erbij trekken van de heidenvolken, vandaag laat hij in onze verzen zien dat Jesaja al heeft gezegd dat het aan Abraham beloofde talrijke...

Donderdag: Geschonken rechtvaardigheid

Paulus komt in deze verzen aan een afronding toe van wat hij over Israëls plaats in Gods heilshandelen kan zeggen. En dan ziet hij de schrijnende tegenstelling dat de heidense volken het...

Vrijdag: Paulus’ voorbede

Het hartzeer waar Paulus in hoofdstuk 9 van sprak, komt nog eens naar voren als hij zijn genegenheid (letterlijk: welbehagen – zoals God dat volgens de engelenzang in mensen heeft!) voor...

Zaterdag: Een nabije, geschonken Christus

Hoe kunnen wij met God leven? Hoe heeft God ons leven bedoeld en waar loopt het op uit? Daar hebben alle wereldreligies een eigen antwoord op gegeven. Paulus wist bij voorbeeld van de Griekse en...

Zondag: Wie niet beschaamd wordt

Het gaat Paulus om de juiste belijdenis en het juiste belijden. Wat moet beleden worden? Dat Jezus de Kurios is en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Dat lijkt een heel korte belijdenis,...

Maandag: Jezus is Heere over Jood en Griek

Gisteren lazen we wat Paulus over het ware geloofsbelijden schrijft. Hij wees daarbij ook op de Schrift, op Jesaja 28. Nu doet hij dat weer en komt met een citaat uit Joël 2. Hij is immers...