Vrijdag: Twee keer niets

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 10

10. Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt: 11. Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is. 12. En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad. 13. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben. 14. Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, dan ulieden. 15. En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. 16. Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft. 17. En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam. 18. En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. 19. Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen. 20. Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. 21. Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U. 22. Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren. 23. En Zich kerende naar de discipelen, zeide Hij tot hen alleen: Zalig zijn de ogen, die zien, hetgeen gij ziet. 24. Want Ik zeg u, dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien, hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien; en te horen, hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord. 25. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven? 26. En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? 27. En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven. 28. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven. 29. Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? 30. En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen. 31. En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. 32. En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij. 33. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.

Uitleg

Lezen: Lukas 10:10-33

Wat een teleurstelling voor de gewonde man om twee ‘ambtsdragers’ langs te zien lopen, die geen hand uitsteken om hem te helpen!

Wat een tegenstelling met die twee degelijke kerkmensen is het gedrag van die allochtoon: hij stapt van zijn ezel af en bukt om te helpen.

Ik hoef trouwens geen vinger uit te steken om die priester of die Leviet na te wijzen. Hoeveel heb ik voor mijn naaste over? Als het mij mijn rust en mijn veiligheid kost? Het is heel gemakkelijk om achter je pc of achterover geleund in je luie stoel die twee mannen te veroordelen. Maar wat zou ik hebben gedaan? Stap ik naast het pad, ga ik even aan mezelf voorbij om te helpen? Ja, mijn kind, mijn vriend… maar een ‘wildvreemde’?

Ik heb argumenten genoeg om extra stevig door te stappen: wat als die struikrovers loeren op nog een prooi…?

Jezus vertelt dit verhaal niet alleen om de les. Natuurlijk moeten we een les leren, maar belangrijker is het om onszelf te leren kennen. Wat zijn we diep gezonken, dat we onze naaste gewoon kunnen laten liggen, letterlijk-lichamelijk of figuurlijk-geestelijk. We weten toch dat die klasgenoot een ziel heeft en naar de eeuwigheid op weg is! En toch… laten we hem gewoon liggen, verloren gaan?


Omdat de liefde uit God is, past het ons om nú de Heere te bidden om liefde voor onze naaste

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Oog voor anderen

Moet je je vrienden liefhebben? Deze vraag is tamelijk overbodig. Je hebt ze vanzelf lief. Zó natuurlijk moet het ook zijn met je naaste in het algemeen en zelfs met je vijanden in het...

Woensdag: De minste zijn

Het valt niet altijd mee om de minste te zijn, zo verzucht je misschien wel eens. Maar Jezus gaf ons het voorbeeld om het toch te zijn. Het is ook niet zo moeilijk als je denkt. Weet je wanneer...

Donderdag: Wie is mijn naaste?

Weten en doen zijn niet altijd hetzelfde. Soms doe je wat je weet dat je moet doen, maar lang niet altijd. Het komt bij mij nog wel eens voor dat ik weet wat goed is, maar dat ik het toch niet...

Vrijdag: Twee keer niets

Lezen: Lukas 10:10-33

Wat een teleurstelling voor de gewonde man om twee ‘ambtsdragers’ langs te zien lopen, die geen hand uitsteken om hem te helpen!

...

Zaterdag: Twee penningen

Wat zijn eigenlijk twee penningen? Iemand die de hele dag zijn werk deed, kreeg in die tijd in Israël een penning. Een penning heeft dus de waarde van een dagloon. Twee penningen is dan...

Zondag: Hart voor anderen

Echte naastenliefde is als een plantje dat stoelt op de wortel van de liefde van God. Als je gaat inzien hoe grote liefde onze God ons heeft gegeven, dan wordt het warm vanbinnen en wil je graag...

Maandag: En nu de praktijk

We dachten zes dagen na over naastenliefde. Hoe ga je het nu doen?

De eerste stap is: op je knieën. Belijden dat je vol eigenliefde zit en niet anders kunt en wilt dan jezelf...