Vrijdag: Wijsheid nodig

Bijbeltekst

Statenvertaling

2 Kronieken 1

1. En Salomo, de zoon van David, werd versterkt in zijn koninkrijk, want de HEERE, zijn God, was met hem, en maakte hem ten hoogste groot. 2. En Salomo sprak tot het ganse Israel, tot de oversten der duizenden en der honderden, en tot de richteren, en tot alle vorsten in gans Israel, de hoofden der vaderen; 3. En zij gingen henen, Salomo en de ganse gemeente met hem, naar de hoogte, die te Gibeon was; want daar was de tent der samenkomst Gods, die Mozes, de knecht des HEEREN, in de woestijn gemaakt had. 4. (Maar de ark Gods had David van Kirjath-Jearim opgebracht, ter plaatse, die David voor haar bereid had; want hij had voor haar een tent te Jeruzalem gespannen.) 5. Ook was het koperen altaar, dat Bezaleel, de zoon van Uri, den zoon van Hur, gemaakt had, aldaar voor den tabernakel des HEEREN; Salomo nu en de gemeente bezochten hetzelve. 6. En Salomo offerde daar, voor het aangezicht des HEEREN, op het koperen altaar, dat aan de tent der samenkomst was; en hij offerde daarop duizend brandofferen. 7. In dienzelfden nacht verscheen God aan Salomo; en Hij zeide tot hem: Begeer, wat Ik u geven zal. 8. En Salomo zeide tot God: Gij hebt aan mijn vader David grote weldadigheid gedaan; en Gij hebt mij koning gemaakt in zijn plaats; 9. Nu, HEERE God, laat Uw woord waar worden, gedaan aan mijn vader David; want Gij hebt mij koning gemaakt over een volk, menigvuldig als het stof der aarde; 10. Geef mij nu wijsheid en wetenschap, dat ik voor het aangezicht van dit volk uitga en inga; want wie zou dit Uw groot volk kunnen richten? 11. Toen zeide God tot Salomo: Daarom, dat dit in uw hart geweest is, en gij niet begeerd hebt rijkdom, goederen, noch eer, noch de ziel uwer haters, noch ook vele dagen begeerd hebt; maar wijsheid en wetenschap voor u begeerd hebt, opdat gij Mijn volk mocht richten, waarover Ik u koning gemaakt heb; 12. De wijsheid, en de wetenschap is u gegeven; daartoe zal Ik u rijkdom, en goederen, en eer geven, dergelijke geen koningen, die voor u geweest zijn, gehad hebben, en na u zal dergelijke niet zijn.

Uitleg

Niemand op deze aarde is slimmer geweest dan Salomo. Hij nam de juiste beslissingen. Alle koningen en vorsten van de omliggende landen spraken er over en ook nu wordt er nog vaak gesproken over de wijsheid van Salomo. Lees de boeken Spreuken, Prediker en Hooglied maar. Op een bijna filosofische manier stelt Salomo allerlei thema’s aan de orde.

We weten dat Salomo om deze wijsheid gevraagd heeft om het volk Israël te kunnen regeren. De Heere heeft deze keuze ook gezegend.

Ook aan het begin van een nieuw jaar sta je voor allerlei keuzes. Wat doe je wel? Wat doe je juist niet? Heb je bij die keuzes de Heere nodig? Alleen als we de geboden van de Heere kennen en die ook doen, leren we het onderscheid tussen het goede en het kwade. Immers, in psalm 111:10 staat: ‘De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; allen die ze doen, hebben goed verstand.’ Die wijsheid wens ik je van harte toe. Wijsheid bij God vandaan.

‘Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt.’ (Jakobus 1:5)

Zingen: Psalm 119:9

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Licht of duisternis?

Het is alweer een aantal dagen na het Kerstfeest. De dagen voor Kerst worden ook wel ‘de donkere dagen voor Kerst’ genoemd. Maar ook nu kan het nog flink donker zijn. ’s...

Woensdag: Kijk terug

De laatste dag van dit jaar. Traditiegetrouw is dat een dag waarop je terug mag kijken. Misschien stemt deze dag je wel een beetje weemoedig. Weer een jaar voorbij. Weer een jaar weggegleden in...

Donderdag: Licht nodig voor het nieuwe jaar

David zit in grote nood. Hij is ver bij de tabernakel vandaan en kan daarom niet zomaar de offerdienst bijwonen. Dat is de grootste nood in zijn leven. Niet dat hij ver bij zijn vrouw, huis en...

Vrijdag: Wijsheid nodig

Niemand op deze aarde is slimmer geweest dan Salomo. Hij nam de juiste beslissingen. Alle koningen en vorsten van de omliggende landen spraken er over en ook nu wordt er nog vaak gesproken over...

Zaterdag: Licht in het begin

Voordat God deze wereld schiep, was er niets. De aarde was woest en leeg en over de gehele aarde was het donker. Maar op het tijdstip door God bepaalt, zegt Hij: ‘Er zij licht’. Hij...

Zondag: Een getuige van het Licht

Wat verwacht jij van dit jaar? Waar kijk je naar uit? Je hoopt misschien dat je goede resultaten haalt op school. En je hoopt in de zomer met vrienden een super mooie reis te gaan maken....

Maandag: Licht in de duisternis

Heere Jezus is mens geworden en is naar deze aarde gekomen. Hij, het grote Licht der wereld, wilde komen in de duisternis van de zonden. Ook vandaag schijnt Hij nog met het licht van het...