Vers 25: Waarmee wil jij God vergelijken? Herken je de pogingen om God te vermenselijken en de mens te vergoddelijken?

">

Vrijdag: Zo is er maar En

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jesaja 40

25. Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de Heilige. 26. Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist. 27. Waarom zegt gij dan, o Jakob! en spreekt, o Israel! mijn weg is voor den HEERE verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? 28. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. 29. Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. 30. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; 31. Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

Uitleg

 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’…’ Zing je dat met je hart? In onze belijdenis zingen we met de kerk der eeuwen ook zo’n lied. En de Kerk wil dat jij van harte meezingt. Kun je omschrijven waarom je van je moeder houdt? Kun je precies bewijzen dat ze bestaat en dat ze is zoals ze is? Dat zou nog niet meevallen. Kunnen we de eeuwige, hoge, onzichtbare en on(aan)tastbare Schepper van de einden der aarde omschrijven? Hij is harmonieus en volmaakt. Hij is een aanbiddelijke Eenheid, niet samengesteld. In Artikel 1 worden Zijn volmaakte deugden beleden. Eigenlijk onuitsprekelijk, Wie Hij is, hoe Hij is en hoe Hij werkt. Heel praktisch. Voor alle Christgelovigen door de eeuwen heen, ook voor mij vandaag. Wie Hij wil zijn in de toekomst, voor verloren zondaren, dus ook voor jou. Zo is er maar Eén, zo waard om gezocht en gevreesd te worden in je jonge jaren. Wij noemen Hem God, onze Schepper en de Herschepper, Die boven alles te prijzen is, tot in eeuwigheid. Hij is precies zoals Hij heet! Dat blijkt.


Vers 25: Waarmee wil jij God vergelijken? Herken je de pogingen om God te vermenselijken en de mens te vergoddelijken?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

De Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan we als hulpmiddel gebruiken bij het lezen van Gods Woord. Want om dat Woord gaat het allereerst in jouw leven. Dat is het middel, dat de Heere wil gebruiken...

Woensdag: Geloven met het hart

 Gods levend gemaakte kinderen zijn hier aan het woord. De ‘vergadering der ware Christgelovigen’ (NGB#27). Daar ben jij van jongs af aan mee verbonden. Zij belijden hun geloof....

Donderdag: Belijden met de mond

Mond en hart moet één zijn. We kunnen toneel spelen of een masker opzetten. Maar vroeg of laat komt toch naar buiten wat er in ons hart leeft. De Schepper wil ons hart hebben! Hij,...

Vrijdag: Zo is er maar En

 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’…’ Zing je dat met je hart? In onze belijdenis zingen we met de kerk der eeuwen ook zo’n lied. En de Kerk wil dat...

Zaterdag: Eeuwig

Dat belijden kleine mensjes. Wij zijn aan de tijd gebonden in ons denken en voorstellingsvermogen. Stel dat je honderd jaar mag worden. Dat lijkt een hele tijd. Je jeugd lijkt lang geleden. Toch...

Zondag: Onbegrijpelijk

Met het hárt weet de Kerk: onze God is onbegrijpelijk. Jij ook? We willen alles zo graag met ons verstand begrijpen. Er vat op hebben, beoordelen en analyseren. We vormen een god naar ons...

Dinsdag: Onzichtbaar

‘Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet’, lezen we in Hebreeën 11:1. Thomas moest na Pasen leren, niet te zien en toch...