Woendag: Wie is er nu blind?

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 20

29. En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd. 30. En ziet, twee blinden, zittende aan den weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere, Gij Zone Davids! ontferm U onzer. 31. En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids! 32. En Jezus, stil staande, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doe? 33. Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze ogen geopend worden. 34. En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en terstond werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.

Uitleg

Twee blinden bij Jericho roepen tot Jezus vanuit hun nood. Ze doen een beroep op Zijn ontferming: ‘Heere, heb medelijden met ons, Zoon van David!’ In één zin belijden ze dat ze Jezus erkennen als de Messias en als hun Heere. En dat ze heel hun redding van Hem alleen verwachten. De menigte, die Jezus volgt, bestraft het tweetal. Blijkbaar vindt men het niet gepast, dat de blinden een beroep doen op het medelijden van Jezus. Blijkbaar hebben ze nog niet ontdekt, dat Jezus juist gekomen is om als een goede Herder het verlorene te redden en het zieke te genezen. En blijkbaar hebben ze ook nog niet ontdekt, dat ook zijzelf niet kunnen leven zonder Gods ontferming. De twee blinden ‘zien’ dus, waar de zienden nog stekeblind voor zijn. En daarom roepen ze. Ze worden niet teleurgesteld. Met diepe bewogenheid geeft de Heiland genezing. Ze krijgen van Hem een nieuw leven. in het Woord dat vandaag gesproken wordt, komt Jezus ook naar jou toe. Vol ontferming (medelijden). Dat is reddend Evangelie. Zie je het?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Kostbaar in Gods oog

Kun jij het begrijpen? Dat dove en blinde volk in Babel is kostbaar in Gods oog. God heeft het intens lief. Hoe kan dat? Omdat Hij het in Zijn verkiezende liefde heeft geformeerd, bij naam heeft...

Woendag: Wie is er nu blind?

Twee blinden bij Jericho roepen tot Jezus vanuit hun nood. Ze doen een beroep op Zijn ontferming: ‘Heere, heb medelijden met ons, Zoon van David!’ In één zin belijden...

Donderdag: Ziende blind

Vandaag komen wij door de bekendmaking van het Evangelie heel direct met de Heere Jezus in aanraking. Hoe zal nu de reactie van ons zijn op het Woord van de HEERE? Het gedeelte uit Mattheüs...

Vrijdag: Voor de rechtbank

Van de buren moet je het maar hebben. In plaats van een hartelijke felicitatie met het wonder van herstel, wordt de man (die Jezus had genezen van zijn blindheid) voor de Joodse rechtbank...

Zaterdag: Geen stap verder

De joden zijn er niet uit. De ouders van de man moeten komen. Daar staan ze nu voor de Joodse rechtbank. Maar de overheidsdienaren komen geen stap verder. Het enige wat is komen vast te staan,...

Zondag: Opnieuw ondervraagd

De ex-blinde staat opnieuw voor de Joodse rechtbank. Het verhoor wordt gaandeweg scherper. ‘Geef God de eer’, wordt hem gezegd. Dat is een vast gezegde om aan te sporen tot...

Maandag: Opgevangen

Als een door God verworpene hebben de joden deze man de deur uitgezet. Hij weet nu waar hij aan toe is. Maar op dit dieptepunt is Jezus er meteen. Hij heeft al gehoord en begrepen wat er gebeurd...