Woensdag: De Heere Jezus als Voorbeeld

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 13

12. Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? 13. Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. 14. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. 15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. 16. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. 17. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.

Uitleg

De Heere Jezus stelt soms indringende vragen. Na de voetwassing zegt Hij: ‘Verstaat u wat Ik u gedaan heb?’ Hij kroop aan hun voeten. Zij weigerden in hoogmoed deze broederdienst elkaar te bewijzen. Beschamende vraag: ‘Verstaat u wat Ik u gedaan heb?’ Jezus vraagt het aan hen, die Hem hun Heere en Meester noemen. En terecht. Hij is het. Maar zij moeten ook handelen in Zijn geest. Hij gaf hun in de voetwassing een voorbeeld. Hij volmaakt dienend. Hij vraagt, dat zij en wij onder elkaar in nederigheid en zelfverloochening elkaar dienen. Hoe ver waren zij in de Paaszaal en voorheen er nog vanaf. En wij? O, het gaat vaak tegen onze natuur in. Maar ‘dient elkaar’ is christenplicht. Want dát gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus was. In het gezin, in de gemeente, in de omgeving en daar buiten. Christus spreekt niet zalig die het beredeneert, maar zalig zegt Hij, zo je het doét. Het is de Rijkswet van boven.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus' dienstbaarheid

Als er Eén is die niet Zijn eigen belang op het oog heeft gehad, is het Christus wel. Hij cijferde Zichzelf helemaal weg. Hij was en is God eniggeboren Zoon. De discipelen hebben Hem als...

Woensdag: De Heere Jezus als Voorbeeld

De Heere Jezus stelt soms indringende vragen. Na de voetwassing zegt Hij: ‘Verstaat u wat Ik u gedaan heb?’ Hij kroop aan hun voeten. Zij weigerden in hoogmoed deze broederdienst...

Donderdag: Doet recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Vrijdag: de vruchten van je gerechtigheid

Die uitdrukking kan bij het eerste lezen en horen misschien wel vragen oproepen. Vruchten van jouw gerechtigheid of wat je terug krijgt als je recht/goed doet? Hebben wij gerechtigheid? Paulus...

Zaterdag: het spoor van de liefde

Je komt nog wel eens mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan’. Daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een...

Zondag: Uitdelen

In de gelezen verzen maakt Petrus duidelijk wat leven in het licht van de komst van Jezus betekent. En dat is samen te vatten in het woord ‘uitdelen’.

Het beeld dat de...

Maandag: Nu dienen, straks heersen

We vinden het maar een brutale vraag: mogen wij misschien vooraan staan? Maar Jezus is mild. Hij spreekt over de beker en de doop, als tekenen van het lijden. De beker vol toorn van God over de...