Woensdag: De Heilige Geest

Bijbeltekst

Statenvertaling

Romeinen 8

1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 2. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. 4. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 5. Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. 6. Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; 7. Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. 8. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 10. En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. 11. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. 12. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. 14. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 15. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 16. Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Uitleg

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de Heilige Geest. Er is maar één vraag over de Heilige Geest in de catechismus. Over deze vraag, en het antwoord, gaat het deze week. Er worden prachtige dingen gezegd over de Heilige Geest. Eén vraag, is dat niet weinig? Nee, want heel de catechismus gaat over Zijn werk, maar hier vind je de samenvatting.

De Catechismus gaat over de vraag: ‘Wat is jouw troost in leven en sterven?’ Nu stelt de catechismus de vraag: ‘Wat geloof je van de Heilige Geest?’ Dat heeft alles met diezelfde troost te maken. De Heilige Geest is een Persoon. Dat kun je niet beredeneren. Maar Hij is er en Hij werkt. Van eeuw tot eeuw leidde Hij Gods kinderen. Hij nam de hand van de bijbelschrijvers in de Zijne. Hij bracht de woorden van God in harten.

In de tweede plaats is Hij aan de gelovigen gegeven. Paulus schrijft: ‘Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods.’ De Heilige Geest brengt een zondaar en Christus met elkaar in verbinding. Hij werkt het geloof: “De Geest is het Die levend maakt.’ De Geest werkt het geloof in het hart en Hij gaat wonen in het hart. Geloof jij, zoals de catechismus zegt, dat de Heilige Geest ook jou gegeven is en altijd bij je zal blijven?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De Heilige Geest

Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de Heilige Geest. Er is maar één vraag over de Heilige Geest in de catechismus. Over deze vraag, en het antwoord, gaat het deze...

Donderdag: Die Heere is en levend maakt

Al in het tweede vers van de Bijbel wordt de Heilige Geest genoemd: ‘En de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Genesis 1:2). Vooral in het Nieuwe Testament lees je veel over de Geest....

Vrijdag: Hij woont in mensen

‘God is een Geest.’ Dat zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ook God de Vader en de Zoon zijn geest. Toch wordt de Heilige Geest in het bijzonder de Geest...

Zaterdag: Ook mij gegeven

De Heilige Geest is aan de kerk gegeven. De kerk is de werkplaats van de Geest. Maar deze wetenschap is niet genoeg. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water. Op de pinksterdag is de...

Zondag: Een geest met Christus

In de gemeente van Korinthe waren grote misstanden. Paulus schrijft een brief waarin hij erop ingaat. Er komt zelfs hoererij voor. Paulus wijst erop dat de lichamen van de gelovigen leden van...

Maandag: De Trooster

In het evangelie van Johannes staan heel veel gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gevoerd. Je vindt ze niet in de andere evangeliën. Johannes beschrijft vanaf hoofdstuk...

Dinsdag: Eeuwige Geest

De tekst die boven dit dagboekstukje staat, lijkt veel op de tekst van gisteren. Beide teksten komen uit het lange afscheidsgesprek van Jezus met Zijn discipelen in de nacht waarin Hij verraden...