Woensdag: De rechtvaardige Spruit

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jeremia 23

1. Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE. 2. Daarom zegt de HEERE, de God Israels, alzo van de herderen, die Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE. 3. En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen. 4. En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE. 5. Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6. In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.

Uitleg

Het wordt nacht over Israël. De troon van David ligt neergestort. De koningen hebben gefaald. Het volk gaat naar Babel. Het einde van een trouweloos geslacht is nabij. Maar dan flitst ineens die machtige profetie op van Gods eigen trouw aan Zijn Woord (2 Samuël 7). De Heere gaat zorgen voor een nieuwe telg uit Davids huis. Hij verwekt een Spruit, Wiens heerschappij niet gekenmerkt wordt door onrecht en corruptie, maar door recht en gerechtigheid. Deze Koning zal Zich over het verstotene heen buigen en het oprichten. Hij zal armen en ellendigen Zijn heil doen zien. Wat een heerlijke Koning moet dat wel niet zijn. Hij komt vandaag in het gewaad van Zijn Woord (de Bijbel) tot ons. En ieder die voor Hem knielt en in Zijn gunst deelt, gaat het geluk van deze Koning prijzen, Die Davids troon beklom. Zalig wie tot Hem vlucht en bij Hem schuilt. Dan leer je met heel Zijn Kerk Zijn Naam spellen: De Heere onze gerechtigheid. Wat betekent het dat de HEERE, een verwijzing naar de Heere Jezus als Messias, onze Gerechtigheid wordt genoemd?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Doe recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Woensdag: De rechtvaardige Spruit

Het wordt nacht over Israël. De troon van David ligt neergestort. De koningen hebben gefaald. Het volk gaat naar Babel. Het einde van een trouweloos geslacht is nabij. Maar dan flitst...

Donderdag: Gods rechterhand, die gerechtigheid werkt

Troostwoorden stapelen zich op; troostwoorden in wat we gelezen hebben. Liefelijke klanken komen ons tegemoet wanneer wordt gezegd: ‘Wees niet bang, want Ik ben met je! Ook ondersteun Ik...

Zaterdag: Zegen van rechtvaardige rechtspraak

Psalm 72 is een heel bijzondere psalm, een koningspsalm; allereerst bestemd voor Salomo. Allerlei wensen worden aan zijn adres geuit. Het zal vader David zijn, die in deze psalm voor zijn zoon...

Zondag: Ongerechtigheid haat gerechtigheid

In deze wereld zullen de discipelen van Jezus vervolgd worden. Men zal hen smaden. Men zal leugens over hen rondstrooien en kwaad van hen spreken. Laten we ons daar geestelijk op instellen. Het...

Maandag: Honger en dorst naar de gerechtigheid

In deze wereld heerst verschrikkelijk onrecht. De ongerechtigheid heerst door de macht van de satan en door het zondigen van de werkers van de ongerechtigheid. Wie door de genade van Jezus...