Zingen: Psalm 104:9

Stelling: In de HEERE vind ik iedere keer weer rust.

 

 

 

">

Woensdag: De rust van de HEERE

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 104

19. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. 20. Gij beschikt de duisternis, en het wordt nacht, in denwelken al het gedierte des wouds uittreedt: 21. De jonge leeuwen, briesende om een roof, en om hun spijs van God te zoeken. 22. De zon opgaande, maken zij zich weg, en liggen neder in hun holen. 23. De mens gaat dan uit tot zijn werk, en naar zijn arbeid tot den avond toe. 24. Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen. 25. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote. 26. Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen. 27. Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. 28. Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd. 29. Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun adem weg, zij sterven, en zij keren weder tot hun stof. 30. Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.

Uitleg

 In deze Psalm lees je over Gods trouwe zorg. De dichter gebruikt ook hiervoor een beeld uit de natuur. In de winter hebben ooievaars voedsel nodig. Dit voedsel vinden ze in landen waar ze overwinteren, zoals Israël en Libanon. Dit tekent de trouwe zorg van de Heere. Het huis voor de ooievaars zijn de dennenbomen. Het Woord zegt dat de Heere voor deze ooievaars een plaats heeft gemaakt om op krachten te komen, in de hoge dennenbomen. Is de reis van deze ooievaars geen beeld van jouw leven? Niet altijd schijnt de zon in je leven. Het kan winter zijn of worden. Met rouw en verdriet. Maar de Heere zegt in deze psalmwoorden dat Hij voor je zorgt. Zoals de Heere een rustplaats geeft voor de ooievaar, zo doet de Heere dat ook voor jou. Die rustplaats is bijvoorbeeld de zondag. Op die dag mag je naar de kerk. Daar gaat de Bijbel open. Hij wil je op die dag net als de ooievaar Zijn Woord geven om te rusten.

 


 

Zingen: Psalm 104:9

Stelling: In de HEERE vind ik iedere keer weer rust.

 

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Gods trouwe zorg

Deze Psalm begint met een indringende oproep: ‘Loof den HEERE, mijn ziel!’ Waarom doet de Heere dat? Hij wil aan jou laten zien dat Hij almachtig is. Hij wil iedere dag voor jou...

Woensdag: De rust van de HEERE

 In deze Psalm lees je over Gods trouwe zorg. De dichter gebruikt ook hiervoor een beeld uit de natuur. In de winter hebben ooievaars voedsel nodig. Dit voedsel vinden ze in landen waar ze...

Donderdag: Gods wonderen gedenken

Psalm 105 is een lofpsalm. Het volk Israël dankt de Heere. En wij met hen! Als je de Psalm leest, zie je dat het gaat om de verlossing van Israël in Egypte. Die geschiedenis ken je...

Vrijdag: De oordelen van Zijn mond

Zoals je donderdag hebt gelezen, wijst deze Psalm ons op wat de Heere allemaal deed in Egypte. Het laatste deel van dit vers is best moeilijk. Er wordt gesproken over de oordelen van de mond van...

Zaterdag: Belijden van onze zonden

Psalm 106 doet denken aan de Psalm van gisteren. Ook daarin gebruikte de dichter van de Psalm het woord ‘gedenken’. Gedenken heeft te maken met herinneren. Met je gedachten...

Zondag: Gods heil in Christus

Psalm 106 is een Psalm waar de zonde wordt beleden voor de HEERE. Maar daar blijft het niet bij. Als jij tegen een vriend of vriendin zegt dat je niet eerlijk bent geweest, vraag je om...

Maandag: Gods goedheid

Opnieuw een Psalm die terugwijst naar de woestijnreis van de Israëlieten op weg naar het beloofde land. Ook nu is het een Psalm, waarin de Heere geloofd en gedankt wordt. De Heere redt het...