Woensdag: Een benauwde dag

Bijbeltekst

Statenvertaling

Genesis 28

10. Jakob dan toog uit van Ber-seba, en ging naar Haran. 11. En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en legde zich te slapen te dierzelver plaats. 12. En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. 13. En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. 14. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 15. En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb. 16. Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de HEERE aan deze plaats, en ik heb het niet geweten!

Uitleg

Jakob is thuis weggevlucht. Hij heeft zijn vader en zijn broer bedrogen. En nu haat Ezau hem. Hij heeft zelfs gezegd dat hij Jakob eens zal doden. Met zijn vader is het gelukkig weer goed gekomen. Die heeft hem zelfs de aartsvaderlijke zegen gegeven. Nu is Jakob op weg naar zijn familie om daar een goede vrouw te mogen vinden. Erg rustig zal hij van binnen niet geweest zijn. Als Ezau hem eens achterna komt? En heeft hij nu wel goed gehandeld tegenover de Heere? Door bedrog wilde hij de zegen naar zich toe halen. Zeker, hij vond die geestelijke zegen enorm belangrijk. Hij zal er ook vast wel om gebeden hebben. Maar op zo’n verkeerde manier met deze dingen omgaan, dat is niet goed. Dat geeft geen rust van binnen.

In de eenzaamheid van de stille reis heeft hij alle tijd om over de gebeurtenissen na te denken. Het werd een benauwde dag voor hem. Ken jij ook van die dagen dat je almaar moet denken over hoe het ervoor staat tussen God en je hart? En kom je dan ook zoveel zonden en slechte dingen bij jezelf tegen? Terwijl je ook weet dat je de Heere niet kunt missen? Maar hoe zullen al die onmogelijkheden toch ooit eens opgelost worden? En die zijn er allemaal door je eigen schuld. In die nacht doet de Heere een wonder. In de droom laat de Heere Jakob zien dat Hij van hem af weet, ja, hem redden wil en voor hem zorgen zal.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Niet zo belangrijk?

Ezau komt terug van zijn werk. Hij is moe. Ezau ruikt dat Jakob een heerlijke maaltijd klaar heeft. Hij zegt op een ruwe manier dat hij dat eten hebben wil. Dan misbruikt Jakob de situatie en...

Woensdag: Een benauwde dag

Jakob is thuis weggevlucht. Hij heeft zijn vader en zijn broer bedrogen. En nu haat Ezau hem. Hij heeft zelfs gezegd dat hij Jakob eens zal doden. Met zijn vader is het gelukkig weer goed...

Donderdag: Grote dingen

Als Jakob de volgende ochtend wakker wordt, is hij diep onder de indruk. De Heere heeft een groot wonder gedaan in zijn leven. Dat de Heere tegen hem gesproken heeft, dat maakt het wonder juist...

Vrijdag: De God van mijn vader

Jakob heeft bij Laban gewoond en gewerkt. Hij is er getrouwd, heeft er kinderen gekregen. De Heere heeft hem daar rijk gezegend. Laban was niet zo’n makkelijke baas voor Jakob geweest. Wel...

Zaterdag: Gering in eigen oog

Jakob is op terugreis naar Kanaän. Als hij dicht bij het land van zijn vader komt, wordt hij bang. Nog altijd herinnert hij zich dat hij zijn broer Ezau bedrogen heeft. Heel boos is Ezau...

Zondag: Alle dingen tegen?

Jakob had niet alleen voorspoed. Het lijkt wel of zijn hele leven van tegenslagen en verdriet is doortrokken. Misschien is dat in jouw leven ook wel zo. Ziekte, rouw misschien en...

Maandag: Een belijdenis

Jakob is aan het einde van zijn leven gekomen. Voor hij gaat sterven, zegent hij zijn zonen. Voor allemaal heeft hij een persoonlijk woord. Indrukwekkend moet dat geweest zijn. Ineens...