Woensdag: Genadetijd op weg naar de eeuwigheid

Bijbeltekst

Statenvertaling

Jesaja 66

6. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit den tempel, de stem des HEEREN, Die Zijn vijanden de verdiensten vergeldt. 7. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. 8. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeen gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard. 9. Zou Ik de baarmoeder openbreken, en niet genereren? zegt de HEERE; zou Ik, Die genereer, voortaan toesluiten? zegt uw God. 10. Verblijdt u met Jeruzalem, en verheugt u over haar, al haar liefhebbers! Weest vrolijk over haar met vreugde, gij allen, die over haar zijt treurig geweest! 11. Opdat gij moogt zuigen, en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen; opdat gij moogt uitzuigen, en u verlusten met den glans harer heerlijkheid. 12. Want alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal den vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek; dan zult gijlieden zuigen; gij zult op de zijden gedragen worden, en op de knieen zeer vriendelijk getroeteld worden. 13. Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. 14. En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras; dan zal de hand des HEEREN bekend worden aan Zijn knechten, en Hij zal Zijn vijanden gram worden.

Uitleg

In het Schriftgedeelte dat we lazen, ja in heel het hoofdstuk rollen de openbaringsgolven over elkaar heen. Het is als bij Johannes op Patmos. Hij staat op het strand, en de golven rollen over elkaar heen naar hem toe. Jesaja profeteert van een hersteld Jeruzalem. Het volk zal uitbreken in menigte. Uiteindelijk gaat het over het nieuwe Jeruzalem, en over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De tijd gaat voort. Het is vandaag de op één na laatste dag van het jaar. Straks is er geen tijd meer. Eigenlijk had er al lang geen tijd meer moeten zijn. God had gesproken: ‘Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.’ Echter, de mens stierf niet de dood. Dat staat in verband met Hem Die beloofd werd. Om Christus’ wil geeft God ons de tijd. De tijd is ten volle genadetijd. Opdat wij zouden roepen tot Hem in wie en door wie er genade is. Genade die door Hem verworven werd. Genade zelfs voor de grootste van de zondaars. Moet jij het ook hebben van het wonder, het wonder van genade? Hier is Hij, Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Denk er aan dat het straks geen tijd meer zal zijn. Dan komt er een einde aan het genadige uitstel en breekt de eeuwigheid aan!

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Gedane zaken nemen geen keer

Tegenwoordig kom je gedachten over reïncarnatie, een hemel voor iedereen of juist het oplossen in het niets na dit leven allemaal tegen. En soms bekruipt je het gevoel dat je dit niet...

Woensdag: Genadetijd op weg naar de eeuwigheid

In het Schriftgedeelte dat we lazen, ja in heel het hoofdstuk rollen de openbaringsgolven over elkaar heen. Het is als bij Johannes op Patmos. Hij staat op het strand, en de golven rollen over...

Donderdag: Zie, ik maak alle dingen nieuw

Het is de laatste dag van het jaar onzes HEEREN 2015. Nog even dan is ook dit jaar weer verouderd en stappen we het nieuwe jaar binnen. Maar wat is oud en wat is nieuw? Zou er werkelijk zoveel...

Vrijdag: Ik zal met u zijn

We lazen het begin van het boek Jozua. Er is een nieuwe periode aangebroken voor het volk Israël. Geen gemakkelijke periode. Jozua moet het volk in Kanaän brengen. Maar hóe...

Zaterdag: En leidt mij op de eeuwige weg

Wie gedacht zou hebben dat David als kind van de Heere zich ver boven anderen zou verheffen, die hoort hier iets anders. Juist als hij gebeden heeft om Gods wraak over de goddelozen, komt de...

Zondag: Op reis naar de stad

Abraham is zo iemand die leefde door het geloof. Hij gaat op weg en de enige zekerheid die hij heeft, is de belofte van God. Dat is toch wat als je er goed over nadenkt. Het laat goed zien wat...

Maandag: Toekomstperspectief

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben zojuist nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....