Woensdag: In het zweet des aanschijns

Bijbeltekst

Statenvertaling

Genesis 3

14. Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. 15. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 16. Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. 17. En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. 18. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. 19. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.

Uitleg

God heeft de mens de opdracht gegeven om de aarde te bouwen en die te bewaren. Je moet dan niet alleen denken aan het werk op het land. Je mag hier al het werk onder verstaan dat in deze wereld nuttig en nodig is. Vóór de zondeval ging de arbeid niet gepaard met moeite. Er was geen sprake van ‘móéten’, maar van ‘mógen’ werken.

Dat is echter radicaal anders geworden. De mens (Adam, Eva, jij en ik!) wilde God niet langer dienen, maar zelf heer en meester zijn. De zonde is in de wereld gekomen, en met de zonde de dood! Al het goede dat de Heere gemaakt heeft, ligt verbroken. In heel de schepping zien we de verwoestende uitwerking van de zonde. In het werk dat eerst alleen vreugde gaf, ligt nu ook smart en moeite. In het zweet van ons aanschijn zullen we brood eten. Daarbij komt dat we uit onszelf niet meer begeren met ons werk de Heere te dienen. Wat is de zonde een ontzaglijk groot kwaam.

Heb je weleens moeite met je schoolwerk? Mopper je weleens als je iets in het huishouden doen moet? Ben je weleens boos, teleurgesteld of moedeloos als een karwei niet lukken wil? Zie je waar de oorzaak ligt?

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Bouwen en bewaren

Nadat de Heere de hemel en de aarde geschapen had, zag Hij op alles wat Hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Er was geen enkel gebrek aan. Alles getuigde van de grootheid, de majesteit,...

Woensdag: In het zweet des aanschijns

God heeft de mens de opdracht gegeven om de aarde te bouwen en die te bewaren. Je moet dan niet alleen denken aan het werk op het land. Je mag hier al het werk onder verstaan dat in deze wereld...

Donderdag: Voldoening in het werk

Door de zonde ligt alles op deze aarde verbroken. Is er wel iets in deze wereld waar je de gevolgen van de zonde niet in ziet? Door de zonde ervaren we in ons werk vaak moeite, tegenzin,...

Vrijdag: Een beroep tot Gods eer

God heeft ons geschapen om tot Zijn eer te leven. Maar door de zondeval is er zoveel verwoest. We streven alleen onze eigen eer na. Is dat je al tot verdriet geworden? Wat is het nodig dat ons...

Zaterdag: Naastenliefde

In het dorpje Lydda is een vrouw gestorven met de naam Dorkas. Ze stond er bekend als een godvrezende vrouw. Als Petrus erbij geroepen wordt, staan daar weduwen met een groot verdriet. Ze laten...

Zondag: Precies genoeg!

Op de terugweg van de derde zendingsreis neemt Paulus afscheid van de ouderlingen van de gemeente van Efeze. De Heilige Geest heeft hem laten zien dat hij in Jeruzalem gevangengenomen zal worden...

Maandag: Alles van God

Ook jij hebt van de Heere gaven gekregen. Misschien ben je erg handig of kun je goed met andere mensen omgaan. Misschien heb je een goed verstan of veel doorzettingsvermogen. Met die gaven kun...