Woensdag: Jezus in het middelpunt

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 5

1. En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. 2. En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken? 3. En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien. 4. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien. 5. En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. 6. En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. 7. En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat. 8. En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. 9. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; 10. En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde. 11. En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden; 12. Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. 13. En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. 14. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.

Uitleg

Het Kind in de kribbe is tegelijk Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft bevoegdheid en waardigheid om het boek van de toekomst te openen. Johannes, jij weet niet hoe het moet? Is jouw hart in verwarring bij alle ontwikkelingen die zich aan je voordoen? Zie maar naar Hém, Johannes, want in Hem is rust en troost. Johannes verwacht een leeuw te zien, fier en machtig. Maar wat ziet hij?

Niet een leeuw, maar een Lam, staande als geslacht! Jaren geleden is er in het leven van Johannes een band gelegd met dit Lam. Toen de Doper verkondigde: Zie het Lam Gods, werd hij naar dit Lam uitgedreven. Later heeft hij gestaan bij het kruis. Daar liet de Leeuw uit de stam van Juda Zich gewillig slachten als een Lam. Dat Lam is echter niet in de dood gebleven. God heeft Hem verhoogd aan Zijn rechterhand. En wáár staat dat Lam? Het staat in het midden van de troon. Dat wil zeggen: in het middelpunt! Dat is op de plaats die Hem toekomt. Staat Hij ook in óns leven in het middelpunt?

Van nature is dat niet het geval. Dan gunnen we Hem nog niet eens een klein hoekje van ons leven, of hoogstens één dag per week. Maar wanneer de Heere met Zijn Geest in ons gaat werken, ons gaat ontdekken aan schuld en verlorenheid, dan wordt het in die weg onze begeerte dat de Heere Jezus díe plaats krijgt die Hem toekomt. En zeggen we: U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn Koning! Is dat ook de keus van jouw hart?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Eerste en de Laatste

Johannes is op het eiland Patmos. Daar verschijnt de Heere Jezus aan hem. Hij, Die is, en Die was, en Die komen zal. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er klinkt een machtige...

Woensdag: Jezus in het middelpunt

Het Kind in de kribbe is tegelijk Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft bevoegdheid en waardigheid om het boek van de toekomst te openen. Johannes, jij weet niet hoe het moet? Is jouw hart in...

Donderdag: Door alle landen

Johannes ziet een wit paard met een ruiter. De ruiter heeft een boog in zijn hand. Hij is bezig om met zijn pijlen zijn tegenstanders aan zich te onderwerpen. Zijn doel is echter niet om hen te...

Vrijdag: Ontwaakt!

Het gaat in de Openbaring om de Heere Jezus en Zijn komende heerlijkheid. De dingen die Johannes ziet, zijn niet los te maken van de komst van Jezus Christus. Het gaat telkens om Zijn macht en...

Zaterdag: Dan is het voorbij

Het is geschied! Dat woord zal straks klinken aan het eind der tijden. Het is geschied! Dat zal straks, en wie weet hoe spoedig, ook gelden van óns leven op aarde. Voor de...

Zondag: Water uit de Fontein

Een dorstige is iemand, die gebrek heeft aan water. Een geestelijke dorstige is iemand, die om God verlegen is geworden. Bén jij zo’n dorstige? Van nature is niemand dat. Want een...

Maandag: Het Woord bewaren

De inhoud van de Openbaring bestaat, zoals trouwens heel de Bijbel, uit woorden van Gód! Het zijn geen woorden van mensen of engelen; zij hebben slechts gezegd wat de Heere Zelf in hun...