Woensdag: Kijk terug

Bijbeltekst

Statenvertaling

Deuteronomium 8

11. Wacht u, dat gij den HEERE, uw God, niet vergeet, dat gij niet zoudt houden Zijn geboden, en Zijn rechten, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede; 12. Opdat niet misschien, als gij zult gegeten hebben, en verzadigd zijn, en goede huizen gebouwd hebben, en die bewonen, 13. En uw runderen en uw schapen zullen vermeerderd zijn, ook zilver en goud u zal vermeerderd zijn, ja, al wat gij hebt vermeerderd zal zijn; 14. Uw hart zich alsdan verheffe, dat gij vergeet den HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft; 15. Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, waar vurige slangen, en schorpioenen, en dorheid, waar geen water was; Die u water uit de keiachtige rots voortbracht; 16. Die u in de woestijn spijsde met Man, dat uw vaderen niet gekend hadden; om u te verootmoedigen, en om u te verzoeken, opdat Hij u ten laatste weldeed; 17. En gij in uw hart zegt: Mijn kracht, en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verkregen. 18. Maar gij zult gedenken den HEERE, uw God, dat Hij het is, Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen; opdat Hij Zijn verbond bevestige, dat Hij aan uw vaderen gezworen heeft, gelijk het te dezen dage is. 19. Maar indien het geschiedt, dat gij den HEERE, uw God, ganselijk vergeet, en andere goden navolgt, en hen dient, en u voor dezelve buigt, zo betuig ik heden tegen u, dat gij voorzeker zult vergaan. 20. Gelijk de heidenen, die de HEERE voor uw aangezicht verdaan heeft, alzo zult gij vergaan, omdat gij de stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn.

Uitleg

De laatste dag van dit jaar. Traditiegetrouw is dat een dag waarop je terug mag kijken. Misschien stemt deze dag je wel een beetje weemoedig. Weer een jaar voorbij. Weer een jaar weggegleden in de eeuwigheid. Alles wat je hebt gedaan, gezegd, gedacht komt nooit meer terug. Maar vandaag vraagt de Heere aan jou: ‘Heb je gebrek gehad?’ Denk eens terug aan die keer dat je ziek was. Heeft de Heere je niet weer beter gemaakt? Of toen je een moeilijk tentamen of examen moest maken? Was Hij het niet Die je hielp? Elke dag kreeg je eten, drinken en kleding. Heb je er aan gedacht dat het de Heere was die al die zegeningen aan je gaf? ‘Wacht u, dat gij de HEERE, uw God, niet vergeet.’ Hoe vanzelfsprekend is het dat we al die zegeningen krijgen. Maar vandaag zegt de Heere tegen jou: Vergeet Mij toch niet. Ga niet telkens weer over tot de orde van de dag, want als je Mij vergeet en Mij nooit de eer geeft die Ik waard ben, dan zal je vergaan. Ontzettend!

Maar als je Hem in de eer geeft, Hem de dank dagelijks toebrengt, dan zal Hij ook aan Zijn verbond gedenken. Hoe was het in het afgelopen jaar in jouw leven? Heb je Hem de eer ervoor gegeven? Als je dat nog niet gedaan hebt, doe het dan vanavond met een oprecht hart.

Zingen: Psalm 90:1

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Licht of duisternis?

Het is alweer een aantal dagen na het Kerstfeest. De dagen voor Kerst worden ook wel ‘de donkere dagen voor Kerst’ genoemd. Maar ook nu kan het nog flink donker zijn. ’s...

Woensdag: Kijk terug

De laatste dag van dit jaar. Traditiegetrouw is dat een dag waarop je terug mag kijken. Misschien stemt deze dag je wel een beetje weemoedig. Weer een jaar voorbij. Weer een jaar weggegleden in...

Donderdag: Licht nodig voor het nieuwe jaar

David zit in grote nood. Hij is ver bij de tabernakel vandaan en kan daarom niet zomaar de offerdienst bijwonen. Dat is de grootste nood in zijn leven. Niet dat hij ver bij zijn vrouw, huis en...

Vrijdag: Wijsheid nodig

Niemand op deze aarde is slimmer geweest dan Salomo. Hij nam de juiste beslissingen. Alle koningen en vorsten van de omliggende landen spraken er over en ook nu wordt er nog vaak gesproken over...

Zaterdag: Licht in het begin

Voordat God deze wereld schiep, was er niets. De aarde was woest en leeg en over de gehele aarde was het donker. Maar op het tijdstip door God bepaalt, zegt Hij: ‘Er zij licht’. Hij...

Zondag: Een getuige van het Licht

Wat verwacht jij van dit jaar? Waar kijk je naar uit? Je hoopt misschien dat je goede resultaten haalt op school. En je hoopt in de zomer met vrienden een super mooie reis te gaan maken....

Maandag: Licht in de duisternis

Heere Jezus is mens geworden en is naar deze aarde gekomen. Hij, het grote Licht der wereld, wilde komen in de duisternis van de zonden. Ook vandaag schijnt Hij nog met het licht van het...