Woensdag: Niet zonder middelen

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 14

1. En het geschiedde te Ikonium, dat zij te zamen gingen in de synagoge der Joden, en alzo spraken, dat een grote menigte, beiden van Joden en Grieken, geloofde. 2. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. 3. Zij verkeerden dan aldaar een langen tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord Zijner genade, en gaf, dat tekenen en wonderen geschiedden door hun handen. 4. En de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden, en sommigen met de apostelen. 5. En als er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen, en hen te stenigen, 6. Zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lykaonie, namelijk Lystre en Derbe, en het omliggende land; 7. En verkondigden aldaar het Evangelie.

Uitleg

Wie de kosten van het geloofsleven eerlijk onder ogen ziet, wordt bij de eerste aanblik bepaald niet vrolijk. Paulus zegt tegen de pasbekeerde christenen in Lystre en Ikonium dat zij maar op één manier in het Koninkrijk van God kunnen binnengaan, namelijk ‘door veel verdrukkingen’ (vers 22). Hoe kan een gelovige dit volhouden? Het gaat over verdrukking..., het gaat over verdrukkingen (meervoud)..., het gaat over véél verdrukkingen...

Hoe moet het ooit goedkomen? God zorgt daarvoor, zo leren we uit allerlei gedeelten van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hoe doet God dat? Zoals Hij het geloof eerst in het hart werkte en steeds sterkt, zo geeft Hij ook de volharding, door Zijn Woord als middel te gebruiken.

De apostel heeft dat goed geweten. Daarom vermaant hij de discipelen om vol te houden, om te blijven in het geloof. Dus al weet Paulus dat God trouw is en dat alleen Hij het geloof in stand kan houden, toch laat hij niet na om de jonge christenen trouw te vermanen, dat is: aan te sporen om te volharden.

Wie later op zijn geloofsweg terugkijkt, ziet niets om trots op te zijn, maar wel heel veel om verwonderd en dankbaar voor te zijn. Die ziet de trouw van God, ondanks zijn ontrouw...

Gebruik jij de door God gegeven middelen om te leren geloven en om vol te houden?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Toch niet geloven

Geloven in de Zaligmaker is onze plicht. Het is niet minder ook een voorrecht. Je moet dus niet alleen aan al Zijn woorden geloof hechten, maar je mag je ook in geloofsvertrouwen aan Zijn liefde...

Woensdag: Niet zonder middelen

Wie de kosten van het geloofsleven eerlijk onder ogen ziet, wordt bij de eerste aanblik bepaald niet vrolijk. Paulus zegt tegen de pasbekeerde christenen in Lystre en Ikonium dat zij maar op...

Donderdag: Toch rein

In Jeruzalem worden heel belangrijke beslissingen genomen op de bijeenkomst die wordt belegd om een vraag uit Antiochië te bespreken. De vraag luidt: moeten heiden-christenen de...

Vrijdag: Moeten geloven

Als Paulus en zijn helper in de gevangenis van Filippi zitten, kunnen ze het niet laten om lofzangen voor God te zingen, midden in de nacht. Wat een wonderlijke ervaring moet dit voor de andere...

Zaterdag: Wie is Jezus?

Geloof is onmisbaar. Niet alleen voor de cipier in Filippi, zoals we gisteren zagen, maar ook voor jou. Niet zomaar geloof, maar geloof ‘in de Heere Jezus Christus’. Om dit geloof te...

Zondag: Vijfduizend werkdagen

Als we aan de orde stellen dat het geloof behalve een opgave ook een gave is, kan dit je moedeloos maken. Wat kun je er dan zelf nog aan doen om te delen in het geloofsleven? Maar voordat je aan...

Maandag: Geloof, een geschenk

Paulus doet in Rome álles wat hij kan om zijn volksgenoten tot de geloofsovergave in de gekomen Verlosser te brengen. Het resultaat staat in vers 24: sommigen geloofden wel wat gezegd...