Stelling: aardse glans verbleekt bij hemelse schittering.

">

Woensdag: Rijk in God

Bijbeltekst

Statenvertaling

Matteüs 4

12. Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd naar Galilea; 13. En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali; 14. Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: 15. Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken; 16. Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en dengenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan. 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Uitleg

Het thema van deze serie is: aardse en hemelse goederen. Wie zijn hart scheurt, zoals Joël het in zijn dagen tegen het verbondsvolk Israël zegt, heeft geen belang meer in aardse goederen of bezittingen. Zeker, die moet nog wel in zijn levensonderhoud voorzien. En heeft hij een gezin, dan moet hij ook voor zijn gezin zorgen. Maar uiteindelijk is de glans van aardse rijkdom eraf. Geld en goed is allemaal zó onbelangrijk geworden!

Leg je leven hier eens naast en stel eens jezelf de vraag: “Waar gaat mijn hart naar uit?” Als je straks (onverwachts) sterft, hoeveel kun je dan meenemen van alle glinsterdingen van deze aarde?

Leerde jij in te stemmen met de eerste regel van het versje: ‘Weg wereld, weg schatten’?”

Van harte wens ik je toe dat je niet alleen de aardse goederen onbelangrijk bent gaan vinden, maar dat je ook met het vervolg van dit versje kunt instemmen: “Je kunt niet bevatten, hoe rijk ik wel ben!”

Stelling: aardse glans verbleekt bij hemelse schittering.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Arm van geest

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het eerste deel van Zijn werk. Het...

Woensdag: Rijk in God

Het thema van deze serie is: aardse en hemelse goederen. Wie zijn hart scheurt, zoals Joël het in zijn dagen tegen het verbondsvolk Israël zegt, heeft geen belang meer in aardse...

Donderdag: Welke Hemelse goederen?

Hoe stel jij je de hemel voor? De Bijbel gebruikt beeldspraak en heeft het dan over een stad van goud. Duidelijk is dat het niet materieel bedoeld is. Toen Luther eens aan zijn kleine kinderen...

Vrijdag: Maakt Hemelse rijkdom arm?

Als je gegrepen bent door een ideaal, kun je heel wat er voor over hebben, om dat ideaal te bereiken. Wie smaak heeft gekregen in de dingen van Boven, treurt niet om het gemis van aardse gemak....

Zaterdag: Rijk, arm, arm, rijk…

Hoe kan iemand die zo arm is, dat hij zijn hart moet scheuren van verdriet over zijn zonden en hemelhoge schulden, ooit rijk zijn? Paulus vertelt het ons in het hoofdstuk dat gaat over arme...

Zondag: Hemelse rijkdom hier en nu

Wat heb je er nú aan om het Koninkrijk der hemelen te erven? Later, ja, na je dood… Maar nú, terwijl je nog een heel leven voor je hebt, misschien? Heb je nú ook al...

Maandag: Uw Koninkrijk kome!

Het Koninkrijk der hemelen heeft voor ons geen enkele aantrekkelijkheid, zolang we zelf koning van ons leven willen zijn. Als jij de goede gewoonte hebt om geregeld het ‘Onze Vader’...