Woensdag: Vreest niet!

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 28

1. En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. 2. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven. 3. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. 4. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. 5. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 6. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. 7. En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd. 8. En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen. 9. En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem. 10. Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.

Uitleg

Angst en schrik voor Christus... Herken je dat? Hoe kan Hij, de Zoon van God voor mij, schuldig en zondig mens, de Middelaar zijn? Jaagt de hoogheid en heiligheid van Hem je nooit schrik aan? Als God je laat zien wie je voor Hem bent, dan schaam je je weg. Iedere keer moet Christus bij Zijn kinderen de weg weer vrijmaken voor Zijn liefde. Daarom staat er zo vaak in de Bijbel: Vrees niet!

Wanneer je de Heere niet kent, zou je vol schroom Hem moeten zoeken. Besef je wie je bent buiten Christus? Het is een kwestie van vluchten tot Hem om genade of omkomen buiten Hem.

Wanneer je de Heere kent, kun je vaak vol schuld en schaamte zijn. Juist voor jou is Zijn menswording dan een bewijs van Zijn liefde. Ken je iemand die zo’n grote afstand voor een ander heeft afgelegd? Ken je iemand die zo’n grote vernedering voor een ander ondergaan heeft? Zijn liefde is onbevattelijk! Alles verdwijnt, als Hij zegt: ‘Vrees niet!’ Vrees komt voort uit ongeloof en laat je afkomst zien. Liefde is de vrucht van geloof en vestigt je oog op Christus. Het besef van je schuld en verlorenheid maakt de liefde van Christus elke keer weer tot een wonder. Als Hij Zijn liefde toont, verdwijnt alle vrees. Er is niemand te vinden, niet in de hemel en niet op de aarde, die jou liever heeft dan Jezus Christus.


Waarom is er zoveel vrees en zo weinig liefde? Hoe is dat in jouw leven?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Verboden toegang voor onbevoegden

Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie zal God zien en leven? Op toetreden staat de dood! Alleen wat volkomen heilig is mag naar...

Woensdag: Vreest niet!

Angst en schrik voor Christus... Herken je dat? Hoe kan Hij, de Zoon van God voor mij, schuldig en zondig mens, de Middelaar zijn? Jaagt de hoogheid en heiligheid van Hem je nooit schrik aan?...

Donderdag: Welke eisen heb je?

Naar wie ben je op zoek? Wie moet je redden? Waar wacht je op?

Zoek je iemand die je goedgezind is? Er is niemand te vinden die meer liefde heeft dan Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven...

Vrijdag: Onwaardig

Maar ik ben het niet waardig… Denk je dat je ooit goed genoeg bent? Als dit je bezig houdt, dan ben je nog niet bevrijd van jezelf. Ons gebed om genade moeten we niet bidden vanuit onze...

Zaterdag: Barmhartig en getrouw

 Wie waardig gevonden wil worden, wil zichzelf teveel handhaven. Je wilt dat een ander je goed genoeg vindt.

In het Oude Testament was de hogepriester iemand uit het volk, een...

Zondag: Door de hemelen doorgegaan

Zo barmhartig en getrouw als Christus is niemand. Maar daar stopt het niet bij. Christus is ook door de hemelen doorgegaan, tot God Zijn Vader. Een aards hogepriester moest elk jaar weer met...

Maandag: Laat ons toegaan!

Door het geloof in Christus is er een toegang tot God. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid toegaan in het hemelse heiligdom, de plaats waar God woont. De afstand tussen God en Zijn kinderen...