Woensdag: Waarom evangeliseren?

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 22

1. En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: 2. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; 3. En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. 4. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. 5. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. 6. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen. 7. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. 8. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. 9. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. 10. En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. 11. En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; 12. En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. 13. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. 14. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Uitleg

Waarom zouden we de goede boodschap van het Evangelie brengen? Omdat er een hemelse bruiloft aanstaande is. God heeft Zijn eniggeboren Zoon een bruiloft bereid en nu moet de bruid genodigd worden! Opdat Zijn huis vol worde! God heeft Zijn Zoon en vreugde in het vooruitzicht gesteld, en omwille van die vreugde heeft Hij het kruis verdragen en de schande veracht! Jezus zal eens Zijn bruid aan Zijn hart drukken! Hij zal Zich eeuwig verheugen in haar! Maar die bruid moet genodigd! Daarom: Dwing ze om in te gaan! Gaat dan heen! 

Is de verkondiging van het Evangelie iets wat ten dienste moet staan van onze zingeving? Nee, maar het is er wel een gezegend gevolg van. Is het Evangelie de slaaf van onze gelukwens hier op aarde? Nee, in de wereld zullen we juist verdrukking hebben. De verkondiging is gericht op ons eeuwig welzijn! Wie heeft zijn naaste ervoor over om als toekomstige en eeuwige verblijfplaats een poel van vuur te hebben? 

Maar hoe kan God zo wreed zijn – zegt de wereld - dat hij mensen daar terecht laat komen? Nee, dat is de vraag niet. Wie zal zeggen: Wat wreed van die hoogspanningsmasten om mij te doden als ik erin klim en die draden aanraak.

De eeuwige dood is het gevolg van het ongehoorzaam zijn aan het Evangelie.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wat is evangeliseren?

Je kunt verschillende definities geven van het woord ‘evangeliseren’. We zoomen nu in op het inhoudelijke van evangeliseren. Waar gaat het over? 

Evangeliseren is: doen...

Woensdag: Waarom evangeliseren?

Waarom zouden we de goede boodschap van het Evangelie brengen? Omdat er een hemelse bruiloft aanstaande is. God heeft Zijn eniggeboren Zoon een bruiloft bereid en nu moet de bruid genodigd...

Donderdag: Hoe evangeliseren?

Iemand die vertegenwoordiger is voor een firma die dure kostuums verkoopt en zelf in een rafelige spijkerbroek loopt met een slordig overhemd waar drie knopen vanaf zijn en die ruikt alsof hij...

Vrijdag: Evangeliseren: waar?

Waar moeten we beginnen met evangeliseren? Dicht bij huis! Heel dichtbij! Als de blinde een blinde leidt, zullen ze samen in de gracht vallen. Met andere woorden: eerst moeten je eigen ogen...

Zaterdag: Evangeliseren: Wanneer?

‘Maar die meneer die ik aanspreek, zit er helemaal niet op te wachten! Kan ik niet beter wachten totdat ik iemand op mijn pad krijg die al voorbereid is? Kun je niet beter een gesprek...

Zondag: Ja maar...

‘Maar ik ben niet vrijmoedig, dus…’ Dus wat? Je mond maar houden? Dan maar niet evangeliseren? Nee, eerst de oorzaak van je on-vrijmoedigheid onderzoeken. David bad om...

Maandag: Resultaat

En hebt u ook vrucht op uw werk? zo vraagt men een evangelist wel eens. Antwoord: Ja, veel brokken, tenminste dat zijn de vruchten op mijn werk. Gods werk zal hoe dan ook gezegend worden. Zijn...