Woensdag: Woonplaats van Christus

Bijbeltekst

Statenvertaling

Romeinen 8

28. En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 29. Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 30. En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. 34. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36. (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39. Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Uitleg

Wilt u een goed woordje voor me doen, vroeg laatst iemand aan me. Nu, dat wilde ik wel. Want de jongen die het vroeg vond ik een aardige kerel. In de slotverzen van Romeinen 8 schrijft Paulus dat Christus ook zo’n Voorspraak is. Maar dan Goddelijk uniek.

Christus bidt, zo staat er (vers 34). Maar dan moet je niet denken aan iemand die geknield voor het aangezicht van God ligt en om een onverdiende gunst vraagt. Want dit bidden is anders en meer. Dit bidden is een pleiten. Dit bidden is een staan in het recht. Dit bidden is zeggen: Vader, Ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die Gij Mij gegeven hebt! Ja, zo is Christus. Hij is de hogepriester van het Nieuwe Testament die leeft om te bidden.

De strijdende kerk van God staat er op aarde niet alleen voor. Ze wordt gedragen door deze machtige voorbede van haar Heere en Heiland. Geldt dat ook voor mij, vraag je. Als antwoord daarop zou ik willen zeggen: wie in de weg van het geloof de handen heeft leren uitstrekken naar het offer van de Heere Jezus, mag weten dat Christus in de hemel met hem of haar bezig is. En dat is een krachtige troost, waar of niet? Deze troost: De Heere is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk voor mij volenden!

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Vele woningen

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben net nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....

Woensdag: Woonplaats van Christus

Wilt u een goed woordje voor me doen, vroeg laatst iemand aan me. Nu, dat wilde ik wel. Want de jongen die het vroeg vond ik een aardige kerel. In de slotverzen van Romeinen 8 schrijft Paulus...

Donderdag: De dingen van boven zoeken

Vandaag heb je waarschijnlijk vakantie. Maar als je weer aan het werk gaat of naar school, dan heeft niet iedereen daar iedere dag altijd evenveel zin in. Het is goed om onszelf af te vragen...

Vrijdag: Waar gaat je hart naar uit?

Wat een bijzonder rijke beeldspraak gebruikt Paulus in dit gedeelte. Hij spreekt van een vurig verlangen om ‘overkleed’ te worden (vers 2). Hij bedoelt daarmee ons verlangen naar...

Zaterdag: Door engelen gedragen

Geld maakt niet gelukkig. Diep in ons hart weten we dat allemaal wel. En er zijn verhalen genoeg over ongelukkige mensen met veel geld om die waarheid te onderstrepen. Tegelijk kan geld in onze...

Zondag: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Met kerstfeest gedenken we de komst van Gods Zoon in deze wereld. Daarmee is er het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De grootste heerlijkheid daarvan is namelijk dat God zal wonen...

Maandag: Binnen of buiten?

De bron van een bericht is belangrijk. Niets is zo vervelend als een anonieme brief of kaart. Een e-mailbericht van dubieuze herkomst verwijder je. Zeker wanneer het spam bevat. Over de...