Zaterdag: Attentie, attentie...

Bijbeltekst

Statenvertaling

II Petrus 1

13. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning; 14. Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. 15. Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. 17. Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 18. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op de heilige berg waren. 19. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. 20. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 21. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Uitleg

Je hebt een Bijbel tot je beschikking, misschien zelf gekocht of bij een bijzondere gelegenheid gekregen. We hebben op de catechisatie en op school geleerd dat het zogenaamde ‘Boek der boeken’ uit twee delen bestaat: het Oude en het Nieuwe Testament, boeken van het oude verbond en van het nieuwe verbond. In het eerste staat dat Jezus komt, in het tweede lezen we dat Jezus is gekomen en dat Hij nog een keer komen zal.

De Bijbel. Apostelen zeggen er iets over. In zijn tweede brief zet Petrus er iets van op het papier. Wat hebben we met de Bijbel eigenlijk in handen? Een kostbaar bezit waar we zuinig op moeten zijn en uiterst zorgvuldig mee moeten omgaan. Waarom dan wel? Omdat het vastheid geeft, omdat de dingen die erin geschreven staan volkomen zekerheid hebben. Als je de Bijbel leest, ben je niet met zomaar een boek bezig. Nee, ‘wij hebben het profetische woord dat zeer vast is en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt!’

Attentie, attentie... voor woorden die houvast geven. De apostel spoort met grote klem aan vooral op het profetische Woord te letten, er tijd voor te nemen. Er niet slordig mee om te springen. Het profetische Woord is natuurlijk het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament heeft ook recht op de oplettende bijbellezer. De gehéle Bijbel verdient onze aandacht. Met de Bijbel zijn ons geschriften in handen gegeven die zeer betrouwbaar zijn. Naar Salomo’s wijsheid gerekend, dat een betrouwbaar getuige zielen redt, is bijbellezen een ‘must’.

Oproep: Attendeer ook mensen uit je omgeving erop om de Bijbel te lezen.

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Neem en lees

Je kent de tekst: ‘Onderzoekt de Schriften.’ Dat is een gebod, een eis. Hij Die het beveelt, spreekt met gezag. Hij wil in het leven het eerste en laatste woord hebben. Hijzelf heet...

Woensdag: Met de paplepel ingegoten

Misschien is het jou met de paplepel ingegeven: lees je Bijbel, bid elke dag. Inmiddels zal het je vanuit de geschiedenis die Jezus’ opmerking bevat om de Schriften te onderzoeken, wel...

Donderdag: Traditiegetrouw

We doen dat altijd zo, zegt iemand, we zijn dat zo gewend, het is al een oude traditie. In bepaalde gezinnen bestaat bijvoorbeeld een traditie om de dag altijd met schriftlezing en gebed te...

Vrijdag: Gevaarlijke vergeetachtigheid

Slordig bijbellezen of de Bijbel gaat nog weinig open... Het gebeurt zomaar. Je hebt het soms niet eens in de gaten. Dat jouw Bijbel dicht blijft, kan veel redenen hebben. Ze zijn soms heel...

Zaterdag: Attentie, attentie...

Je hebt een Bijbel tot je beschikking, misschien zelf gekocht of bij een bijzondere gelegenheid gekregen. We hebben op de catechisatie en op school geleerd dat het zogenaamde ‘Boek der...

Zondag: Ná de preek...

Het gelezen Woord is opengegaan. Gelet op het resultaat heeft Filippus Samaria zeker niet voor niets achtergelaten. Was er blijdschap in Samaria tijdens zijn aanwezigheid, in de hemel is er nu...

Maandag: Een gesloten boek?

De Openbaring is een moeilijk boek. Zó moeilijk, dat sommigen zeggen het daarom maar dicht te laten. Hoe begrijpelijk ook, het is geheel in strijd met de bedoeling van de Heere. Wie de...