Zaterdag: Barmhartig en getrouw

Bijbeltekst

Statenvertaling

HebreeŽn 2

1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. 2. Want indien het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft; 3. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 4. God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil. 5. Want Hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken. 6. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij hem bezoekt! 7. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 8. Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. 10. Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. 11. Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.

Uitleg

 Wie waardig gevonden wil worden, wil zichzelf teveel handhaven. Je wilt dat een ander je goed genoeg vindt.

In het Oude Testament was de hogepriester iemand uit het volk, een gewoon mens. Alleen zo kon de zonde van het volk door het offer verzoend worden. Dit is een schaduw van Christus. Om Hogepriester te kunnen zijn is Hij de mensen in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Zo kan Hij barmhartig zijn met Zijn kinderen. Is dit ook jouw ervaring? Dan kent Hij je zwakheid en strijd. Hij is immers van hetzelfde vlees. Wat een troost! Hij is staande gebleven in de verzoekingen. Elke keer heeft Hij vanuit de Schrift de duivel weerstand geboden en is Hij niet bezweken voor de verleidingen (Matth. 4:1-11). Volg Zijn voorbeeld!
Wanneer je Zijn spoor volgt en je ogen op Hem gericht houdt, blijf je staande. Je gaat dan in Zijn kracht en dan ben je meer dan overwinnaar (Rom. 8:37). Wanneer Hij echter uit je oog is en wanneer je je eigen weg gaat, dan val je. Vertrouw je ten volle aan Hem toe, Hij peilt tot op de bodem van je hart wat er leeft. Hij kent je strijd, je vragen… Geen aards hogepriester was zo barmhartig en getrouw dan deze hemelse Hogepriester. Ga toch tot Hem!


In welke verzoekingen bleef Jezus staande ? Geef aan wat de kern van elke verzoeking is en hoe Jezus daarop reageerde. Wat kun je hiervan leren voor je eigen verzoekingen? Gebruik Efeze 6:10-18.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Verboden toegang voor onbevoegden

Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie zal God zien en leven? Op toetreden staat de dood! Alleen wat volkomen heilig is mag naar...

Woensdag: Vreest niet!

Angst en schrik voor Christus... Herken je dat? Hoe kan Hij, de Zoon van God voor mij, schuldig en zondig mens, de Middelaar zijn? Jaagt de hoogheid en heiligheid van Hem je nooit schrik aan?...

Donderdag: Welke eisen heb je?

Naar wie ben je op zoek? Wie moet je redden? Waar wacht je op?

Zoek je iemand die je goedgezind is? Er is niemand te vinden die meer liefde heeft dan Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven...

Vrijdag: Onwaardig

Maar ik ben het niet waardig… Denk je dat je ooit goed genoeg bent? Als dit je bezig houdt, dan ben je nog niet bevrijd van jezelf. Ons gebed om genade moeten we niet bidden vanuit onze...

Zaterdag: Barmhartig en getrouw

 Wie waardig gevonden wil worden, wil zichzelf teveel handhaven. Je wilt dat een ander je goed genoeg vindt.

In het Oude Testament was de hogepriester iemand uit het volk, een...

Zondag: Door de hemelen doorgegaan

Zo barmhartig en getrouw als Christus is niemand. Maar daar stopt het niet bij. Christus is ook door de hemelen doorgegaan, tot God Zijn Vader. Een aards hogepriester moest elk jaar weer met...

Maandag: Laat ons toegaan!

Door het geloof in Christus is er een toegang tot God. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid toegaan in het hemelse heiligdom, de plaats waar God woont. De afstand tussen God en Zijn kinderen...