Zaterdag: Dan is het voorbij

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 21

1. En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 5. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 6. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. 7. Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 8. Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Uitleg

Het is geschied! Dat woord zal straks klinken aan het eind der tijden. Het is geschied! Dat zal straks, en wie weet hoe spoedig, ook gelden van óns leven op aarde. Voor de één zal dat zijn in zijn of haar jeugd. Voor de ander in zijn of haar ouderdom. Niet alle mensen worden oud. Er zijn er ook die jong worden weggenomen. Daar hoor je iedere dag van. Hetzij door een ongeluk; hetzij door een ziekte. En al worden we héél oud, van ons áller leven wordt straks gezegd: het is geschied! Dan is het voorbij; dan kun je het nóóit meer over doen.

En zoals de boom van ons leven dan gevallen is, zo zal hij blijven liggen. Eeuwig wel of eeuwig wee! Waar zal jouw plaats dan zijn? O, als je nog voor eigen rekening leeft, bedenkt dan toch vandaag nog hetgeen tot je eeuwige vrede dient. Nóg, óók vandaag, staat de Heere aan de deur van je hart en zegt: wend je naar Mij toe en word behouden. Het is geschied!

Dit woord geldt ook hen die de Heere vrezen. Wie was de Heere voor jou? En wie ben jij tegenover de Heere geweest in het jaar dat bijna voorbij is? Wat een veelheid van zegeningen en bemoeienissen van de Heere, en wat een menigte van zonden en afmakingen van onze kant. Wat een trouw en goedheid van de Heere, en wat een óntrouw en lauwheid van ons. Wat een redenen om vandaag diep, héél diep te buigen, en reiniging te zoeken in het bloed van de Heere Jezus.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Eerste en de Laatste

Johannes is op het eiland Patmos. Daar verschijnt de Heere Jezus aan hem. Hij, Die is, en Die was, en Die komen zal. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er klinkt een machtige...

Woensdag: Jezus in het middelpunt

Het Kind in de kribbe is tegelijk Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft bevoegdheid en waardigheid om het boek van de toekomst te openen. Johannes, jij weet niet hoe het moet? Is jouw hart in...

Donderdag: Door alle landen

Johannes ziet een wit paard met een ruiter. De ruiter heeft een boog in zijn hand. Hij is bezig om met zijn pijlen zijn tegenstanders aan zich te onderwerpen. Zijn doel is echter niet om hen te...

Vrijdag: Ontwaakt!

Het gaat in de Openbaring om de Heere Jezus en Zijn komende heerlijkheid. De dingen die Johannes ziet, zijn niet los te maken van de komst van Jezus Christus. Het gaat telkens om Zijn macht en...

Zaterdag: Dan is het voorbij

Het is geschied! Dat woord zal straks klinken aan het eind der tijden. Het is geschied! Dat zal straks, en wie weet hoe spoedig, ook gelden van óns leven op aarde. Voor de...

Zondag: Water uit de Fontein

Een dorstige is iemand, die gebrek heeft aan water. Een geestelijke dorstige is iemand, die om God verlegen is geworden. Bén jij zo’n dorstige? Van nature is niemand dat. Want een...

Maandag: Het Woord bewaren

De inhoud van de Openbaring bestaat, zoals trouwens heel de Bijbel, uit woorden van Gód! Het zijn geen woorden van mensen of engelen; zij hebben slechts gezegd wat de Heere Zelf in hun...