Zaterdag: De gemeente

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 2

37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 38. En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 39. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. 40. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. 42. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. 43. En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. 44. En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 45. En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had. 46. En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; 47. En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

Uitleg

Hier lees je over de eerste christengemeente, net na de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest werkt in de gemeente. Wat werkt de Heilige Geest dan? Liefde tot de Heere en Zijn dienst. Dat lees je in vers 42. Als eerste: de leer. Zeg maar: de prediking, de catechisatie. Vervolgens lees je over gemeenschap, de omgang met elkaar. Maar vooral: de wandel met God. Heb je een geheiligd contact met de Heere, door Bijbellezen of naar de kerk gaan? Door gebed? Dan pas lees je over aandacht voor de ander. Ze delen alles met elkaar. Vrijwillig. Uit liefde. Niet omdat de overheid dat voorschrijft, zoals in communistische landen. Nee, uit liefde tot God stellen ze hun spullen op de tweede plaats. De gemeente stond op de eerste plaats. Dat moet je eens op je laten inwerken. Vraag jezelf eens af: hoe staat het met de liefde tot God en je naaste? Heb je alles over voor God. Voor je naaste?

 

Vraag: Wat zou jij voor de gemeente kunnen betekenen?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Dichtbij

Wat is de gemeente? Johannes mag het weten. Op een zondag verschijnt de Heere Jezus aan hem. In een bijzonder beeld. Zeven olielampen, kandelaren, staan in een kring. In het midden staat...

Woensdag: Sterren in de nacht

Let nog eens op Christus. Hij staat in het midden van de gemeenten. Maar kijk eens naar Zijn handen. Hij houdt in Zijn handen zeven sterren vast. Zeven sterren. Die sterren zijn de predikanten....

Donderdag: Jouw taak

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 1...

Vrijdag: Afgezonderd

De gemeente is heilig. Dat blijkt wel uit dit gedeelte. Het gaat hier over ongelovigen, mensen die niet bij de gemeente behoren. Ze zijn getrouwd en hun man of vrouw gaat wel naar de kerk. Dat...

Zaterdag: De gemeente

Hier lees je over de eerste christengemeente, net na de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest werkt in de gemeente. Wat werkt de Heilige Geest dan? Liefde tot de Heere en Zijn dienst. Dat...

Zondag: Bewogenheid

Hoe wordt het Evangelie verder verspreid? Niet alleen door ambtsdragers, maar ook door gemeenteleden. Ze spreken over Christus in hun omgeving. Op de markt. Op het werk. Op school. Spreek jij...

Maandag: Open deuren

Zomaar, onverwacht komt Paulus op bezoek in de gemeente van Tyrus. En hij blijft er wel een week! Dat bezoek valt goed bij Paulus. Want hij vertelt over het vervolg van zijn reis en dat hem...