Hoe lang per dag denk jij aan de eeuwigheid? Zou je daar geen vijf minuten per dag aan willen besteden? 

">

Zaterdag: Eeuwig

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 17

1. Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 2. Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 4. Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; 5. En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. 6. Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

Uitleg

Dat belijden kleine mensjes. Wij zijn aan de tijd gebonden in ons denken en voorstellingsvermogen. Stel dat je honderd jaar mag worden. Dat lijkt een hele tijd. Je jeugd lijkt lang geleden. Toch komt daarna je sterfdag. Bij Christus’ komst worden ziel en lichaam weer verenigd. Daarna volgt… de eindeloze eeuwigheid. Duizend jaar is dan niets. Eeuwig! Wat een ernstig woord! God is eeuwig en de eeuwige God heeft ons ook een eeuwige bestemming gegeven. Zijn bedoeling was: met Hem en bij Hem.

Door onze ongehoorzaamheid moeten we sterven. Het is dan eeuwig wél of eeuwig wee. Je leven is de kostbare genadetijd om met deze eeuwige God verzoend te worden. Het eeuwige leven te ontvangen: God te kennen en Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft. Voel je hoe kostbaar je tijd is? Tel je dagen opdat je een wijs hart mag bekomen. We leven maar even, daarna volgt de eindeloze eeuwigheid. God staat boven de tijd, is de Schepper van de tijd en beschikt over de tijd. Hij heeft daarom recht op al jouw tijd. Ben jij voorbereid op de ontmoeting met de eeuwige God? Om eeuwig bij Hem te zijn en Hem te eren? Dát is pas leven


Hoe lang per dag denk jij aan de eeuwigheid? Zou je daar geen vijf minuten per dag aan willen besteden? 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

De Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan we als hulpmiddel gebruiken bij het lezen van Gods Woord. Want om dat Woord gaat het allereerst in jouw leven. Dat is het middel, dat de Heere wil gebruiken...

Woensdag: Geloven met het hart

 Gods levend gemaakte kinderen zijn hier aan het woord. De ‘vergadering der ware Christgelovigen’ (NGB#27). Daar ben jij van jongs af aan mee verbonden. Zij belijden hun geloof....

Donderdag: Belijden met de mond

Mond en hart moet één zijn. We kunnen toneel spelen of een masker opzetten. Maar vroeg of laat komt toch naar buiten wat er in ons hart leeft. De Schepper wil ons hart hebben! Hij,...

Vrijdag: Zo is er maar En

 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’…’ Zing je dat met je hart? In onze belijdenis zingen we met de kerk der eeuwen ook zo’n lied. En de Kerk wil dat...

Zaterdag: Eeuwig

Dat belijden kleine mensjes. Wij zijn aan de tijd gebonden in ons denken en voorstellingsvermogen. Stel dat je honderd jaar mag worden. Dat lijkt een hele tijd. Je jeugd lijkt lang geleden. Toch...

Zondag: Onbegrijpelijk

Met het hárt weet de Kerk: onze God is onbegrijpelijk. Jij ook? We willen alles zo graag met ons verstand begrijpen. Er vat op hebben, beoordelen en analyseren. We vormen een god naar ons...

Dinsdag: Onzichtbaar

‘Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet’, lezen we in Hebreeën 11:1. Thomas moest na Pasen leren, niet te zien en toch...