Zaterdag: Geen stap verder

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 9

20. Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten, dat deze onze zoon is, en dat hij blind geboren is; 21. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet; of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet; hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven; hij zal van zichzelven spreken. 22. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden; want de Joden hadden alrede te zamen een besluit gemaakt, zo iemand Hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. 23. Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven.

Uitleg

De joden zijn er niet uit. De ouders van de man moeten komen. Daar staan ze nu voor de Joodse rechtbank. Maar de overheidsdienaren komen geen stap verder. Het enige wat is komen vast te staan, is de wetenschap dat de voormalige blindgeborene dezelfde man is als degene die genezen is. Zijn identiteit staat nu vast. Hoe het ook gekomen is, dat wonder, daar zijn de ouders ook niet bij geweest. Zij durven de naam van Jezus niet te noemen uit angst voor maatregelen. De strafbepaling was al gemaakt dat een ieder die Jezus beleed als Messias van God gezonden, uit de synagoge zou worden verbannen. Een straf die er niet om loog. Want een gevolg was de verbreking van familiebanden, vriendenrelaties, zakencontacten. Alles viel weg. Je werd in de Joodse gemeenschap voor dood verklaard. Uit angst daarvoor hebben de ouders gezegd: hij is meerderjarig, vraag het hem zelf. Deze houding is mede de oorzaak geweest dat het Evangelie zich afwendde van de Joden en de heidenwereld heeft gezocht. Zo is het bij ons gekomen. Laten wij erop toezien dat wij zuinig zijn op dat Evangelie, zodat het ons zal zaligmaken!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Kostbaar in Gods oog

Kun jij het begrijpen? Dat dove en blinde volk in Babel is kostbaar in Gods oog. God heeft het intens lief. Hoe kan dat? Omdat Hij het in Zijn verkiezende liefde heeft geformeerd, bij naam heeft...

Woendag: Wie is er nu blind?

Twee blinden bij Jericho roepen tot Jezus vanuit hun nood. Ze doen een beroep op Zijn ontferming: ‘Heere, heb medelijden met ons, Zoon van David!’ In één zin belijden...

Donderdag: Ziende blind

Vandaag komen wij door de bekendmaking van het Evangelie heel direct met de Heere Jezus in aanraking. Hoe zal nu de reactie van ons zijn op het Woord van de HEERE? Het gedeelte uit Mattheüs...

Vrijdag: Voor de rechtbank

Van de buren moet je het maar hebben. In plaats van een hartelijke felicitatie met het wonder van herstel, wordt de man (die Jezus had genezen van zijn blindheid) voor de Joodse rechtbank...

Zaterdag: Geen stap verder

De joden zijn er niet uit. De ouders van de man moeten komen. Daar staan ze nu voor de Joodse rechtbank. Maar de overheidsdienaren komen geen stap verder. Het enige wat is komen vast te staan,...

Zondag: Opnieuw ondervraagd

De ex-blinde staat opnieuw voor de Joodse rechtbank. Het verhoor wordt gaandeweg scherper. ‘Geef God de eer’, wordt hem gezegd. Dat is een vast gezegde om aan te sporen tot...

Maandag: Opgevangen

Als een door God verworpene hebben de joden deze man de deur uitgezet. Hij weet nu waar hij aan toe is. Maar op dit dieptepunt is Jezus er meteen. Hij heeft al gehoord en begrepen wat er gebeurd...