Zaterdag: Genade of vloek

Bijbeltekst

Statenvertaling

Genesis 9

17. Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is. 18. En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, en Cham, en Jafeth; en Cham is de vader van Kanaan. 19. Deze drie waren de zonen van Noach; en van dezen is de ganse aarde overspreid. 20. En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. 21. En hij dronk van dien wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner tent. 22. En Cham, Kanaans vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen. 23. Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij legden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts, gekeerd zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. 24. En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. 25. En hij zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knechten zij hij zijn broederen! 26. Voorts zeide hij: Gezegend zij de HEERE, de God van Sem; en Kanaan zij hem een knecht! 27. God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten! en Kanaan zij hem een knecht!

Uitleg

Hè, dat de geschiedenis van Noach nu zo moet eindigen! Zagen we hem eerst staan onder de koepel van Gods regenboog, nu ontdekken we hem stomdronken en schaamteloos in zijn tent. Wat een anticlimax! Tegelijk herkenbaar, meer dan ons lief is. Toch? Zó loop je over van lof en dank, zó geef je de HEERE stank voor dank. En daar zit soms geen dag tussen. Nee, Noach bouwde wel een ark maar hij kan de redder van de wereld niet zijn. Daar zal toch een Ander aan te pas moeten komen. Eén, die God alleen maar vond ver boven de regenboog in Zijn eigen huis. Alleen door Hem, de Heere Jezus Christus, blijft ook voor Noach genade het laatste. Doordat Christus naakt aan het kruis hing, is er voor Noach bedekking. Daarom zat Cham fout en deden Sem en Jafet het goed. Cham wilde niet van genade weten. Maar het is een van tweeën: genade of vloek. Noach stierf. In vrede met God. Zondaar, tot zijn laatste snik. Jazeker. Maar op de manier waarop één van de oude schrijvers zijn brieven ondertekende: zijn naam en dan twee keer de letter s – saved sinner: een gerédde zondaar.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: God gebiedt en belooft

Het gezin wordt wel genoemd: een kerkje in de kerk. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de verhoudingen in het christelijk gezin zijn. Daarbij moeten we vasthouden aan de gezagsverhoudingen zoals...

Woendag: Leren van het leven

Het eerste onderwijs begint thuis. Natuurlijk bedoelt Salomo hier onderwijs van gelovige ouders. Hij zal zelf veel over de HEERE geleerd hebben van David en Batseba. Ook de Heere Jezus was zijn...

Donderdag: Het voorbeeld van Jezus

Loslaten is een belangrijk element in het opvoeden van een kind. Het groeit naar volwassenheid toe door het steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Een peuter leert met een lepel eten en een...

Vrijdag: Met je tranen onder aan het kruis

Wat kan er groot verdriet zijn in het leven. Onpeilbaar groot. Maakt het ook niet eenzaam? Wie begrijpt wat ik door moet maken? We proberen ons het verdriet in te denken van die twee aan de voet...

Zaterdag: Genade of vloek

Hè, dat de geschiedenis van Noach nu zo moet eindigen! Zagen we hem eerst staan onder de koepel van Gods regenboog, nu ontdekken we hem stomdronken en schaamteloos in zijn tent. Wat een...

Zondag: Burger van twee werelden

Paulus maakt in Zijn brief aan de christenen te Rome enkele opmerkingen over hun houding ten opzichte van de overheid. Maar we moeten uit dit gedeelte uit de brief geen afgeronde christelijke...

Maandag: Jezus liefhebben boven alles

Er is ergens een leger dat als motto heeft: Vrede is ons vak (peace is our profession). Helaas is de praktijk vaak anders. Maar als het goed is, dient een leger inderdaad de vrede. Als het moet...