Zaterdag: Het is volbracht

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 19

17. En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 18. Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden. 19. En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS De NAZARENER De KONING DER JODEN. 20. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn. 21. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar, dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. 22. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. 23. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven. 24. Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. 25. En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 26. Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 27. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis. 28. Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. 29. Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. 30. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.

Uitleg

De Joden eisen de dood van de Heere Jezus en Pilatus is daarvoor bezweken (vers 16). De Heere Jezus wordt naar Golgotha gebracht. Op deze plaats zal Hij de kruisdood sterven. Het is een smadelijke, smartelijke en vervloekte dood. Het heilige Godslam moest deze weg gaan. De Heere Jezus is deze weg gewillig gegaan. Diep en onpeilbaar is het lijden geweest. Op Golgotha heeft Jezus Zichzelf vernietigd. Hij heeft de strijd gestreden. Na zes uren is Zijn arbeid volbracht. Hij roept het uit over Golgotha: ‘Het is volbracht.’ Zijn leven is nog niet ten einde, maar Zijn werk is volbracht. Hij heeft de toorn van God gedragen. De toorn van God die, vanwege de zonde, brandt tegen het menselijke geslacht. Deze brandende toorn van God is op Golgotha in zijn volle omvang neergekomen op de Middelaar. Het zwaard van de wraak over de zonde is ontwaakt tegen de Herder. Het zwaard van Gods wrekende gerechtigheid is neergekomen op de Zoon van God. De Heere Jezus heeft deze toorn plaatsbekledend voor Zijn volk. Hebben wij reeds gezien dat de toorn Gods is ontwaakt over ons leven? Drukt de zonde, de schuld en de dood ons in het stof?

Door de Vader is de Heere Jezus in de wereld gezonden. In de volheid des tijds is Hij verschenen. Op Golgotha heeft Hij de toorn van God gestild. Het werk waarvoor Hij kwam is volbracht. De heilsfontein is geopend. Het bloed der verzoening is gestort. De deugden van God zijn verheerlijkt en de weg tot de zaligheid is gebaand. Voor zondaren is er redding en zaligheid. Vijanden worden met God verzoend. Het is volbracht! Wat een heerlijk Evangelie wordt hier geboodschapt. Verlangt je schuldige ziel naar deze Zaligmaker?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Jezus gevangen

In de hof van Gethsémané wordt deze vraag door de Heere Jezus gesteld. De vraag is gericht aan een bende krijgsknechten en dienaars van de overpriesters. Ze zijn vervuld met kwade...

Woensdag: Een waarschuwend voorbeeld

De Heere Jezus is door de bende gevangen genomen. De discipelen zijn allen gevlucht. De Heere wordt eerst naar het huis van Annas gebracht. Daarna wordt Jezus in het huis van Kajafas rechterlijk...

Donderdag: Gekozen voor…

De Grote Raad heef Jezus ter dood veroordeeld. In de vroege vrijdagmorgen gaat de Joden naar de wereldlijke rechter. Pilatus moet het doodvonnis bekrachtigen en uitvoeren. Het is de Joden niet...

Vrijdag: Jezus draagt de doornenkroon

Pilatus is een Romeins rechter. De Romeinse rechtspraak heeft hoge idealen en is van zeer hoge kwaliteit. De Romeinen zien liever de wereld ineenstorten dan dat ze ook maar een handbreed zouden...

Zaterdag: Het is volbracht

De Joden eisen de dood van de Heere Jezus en Pilatus is daarvoor bezweken (vers 16). De Heere Jezus wordt naar Golgotha gebracht. Op deze plaats zal Hij de kruisdood sterven. Het is een...

Zondag: Genade komt openbaar

De wedergeboorte is een wonderlijk en heerlijk werk van God. Het is een werk dat de Heere voltrekt in het leven van Gods kinderen. De wedergeboorte in noodzakelijk. De Heere Jezus heeft daarvan...

Maandag: Opzoekende liefde

Het werk der verlossing was het doel van Christus’ komst naar deze aarde. Hij is gekomen te lijden en te sterven. De Kerk van God heeft een Zaligmaker nodig. Die betaalt aan het recht van...